Byarkivet – storsamfunnet nær deg

Byarkivet er arkiv for kommunen, og ivaretar kommunale arkivdokumenter som ikke lenger er i bruk. Arkivet rommer materiale fra kommunens egen virksomhet: tekniske oppgaver, helse- og sosialtjenesten, skoleverket, kultur og idrett med mer. I tillegg innholder arkivet saker som angår privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner der de har vært i kontakt med kommunen: Enten som brukere av kommunale tjenester, eller som part i en sak som har vært til kommunal behandling.

I lokalhistorisk sammenheng er det utviklingen av det offentlige samfunnet: politikk og administrasjon, infrastruktur, byggverk, velferd og kultur som er best dokumentert i byarkivet. Byarkivet er også en god kilde til informasjon om enkeltmennesker.
 

Lokalhistorisk samling

Lokalhistorisk samling i Tromsø kommunes hovedbibliotek er en av byens viktigste kilder til lokalhistorie. Samlingen er basert på Nord-Norges historie, og rommer skjønnlitteratur, faglitteratur, tidsskrifter, brosjyrer, programmer, årsmeldinger, musikk, Tromsøaviser i original, Tromsaviser på mikrofilm, kirkebøker, folketellinger, og noe billed- og arkivmateriale. Samlingen har en egen avdeling for polarhistorie, som utgjør et godt supplement til Norsk polarinstitutts bibliotek. Lokalhistorisk samling er samlokalisert med Byarkivets lesesal.

Andre lokale arkiv, bibliotek og museum

Mange kommuner har gått sammen om å lage interkommunale arkiv (IKA) som ivaretar enkelte arkivdeponioppgaver fra medlemskommunene. Tromsø kommune kjøper noen slike tjenester fra IKA Troms, og dermed finnes en del arkivmateriale fra Tromsø kommune der. Fylkesarkivet handterer stoff fra områder som er fylkeskommunalt ansvar; videregående skoler, kulturminnevern med mer. Statsarkivet i Tromsø arkiverer materiale fra alle statlige oppgaver i regionen; så som folketellinger og kirkebøker, rettsdokumenter og sykehusarkiv. Statsarkivet har også en viktig rolle som tilsynsmyndighet for arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene, samt at de bidrar til bevaring av private arkiv. 

Universitetsbiblioteket i Tromsø har tre bibliotek fordelt på 6 publikumsavdelinger som er nært knyttet til fagmiljøene. Det viktigste for lokalhistorisk materiale er Bibliotek for humaniora og samfunnsfag der også universitetsmuseet - Tromsø museum - sitt bibliotek inngår. Det finnes naturligvis materiale med lokalt tilsnitt i de øvrige fagbibliotekene.

Tromsø museum og Perspektivet museum er gode kilder til lokalhistorisk materiale. Dersom en er spesielt interessert i polarhistorie, er Polarmuseet i Tromsø og Polaria steder man kan begynne å lete - i tillegg til det tidligere nevnte bibliotek ved Polarinstituttet, samt Lokahistorisk samling.

Lokalhistorie på nett

Hvis du vil undersøke lokalhistorie, finnes det nettressurser som gir tips om hvordan du kan gå fram. www.lokalhistorie.no er et nettsted som eies og drives av Norsk lokalhistorisk institutt. Her finner du nyheter om lokalhistoriske saker, forsknings- og undersøkelsesmetoder, innføring i ulike lokalhistoriske tema, og en omfattende rekke med lenker både til lokalhistoriske aktører og kilder.

I praksis er alle lokale nettsteder en mulig kilde for lokalhistorisk informasjon, men naturligvis finnes det nettressurser der lokalhistorisk informasjon er samlet:
Universitetsbiblioteket i Tromsø har en nettressurs for nordnorsk topografisk og lokalhistorisk bibliografi. De har også utviklet en Kvensk bibliografi. Dette er en liste over litteratur om den finsk/kvenskspråklige befolkningen i Nord-Norge. Nasjonalbiblioteket har en tilsvarende Samisk bibliografi.