Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veranda

Oppføring av veranda er søknadspliktig. Dersom vilkårene under er oppfylt kan tiltakshaver selv stå som ansvarlig for tiltaket.

Vilkår

  • Veranda har samlet bruksareal eller bebygd areal på inntil 50 m² 
  • Veranda må være i samsvar med plan – og bygningsloven, herunder krav til høyde og avstand til nabogrense 
  • Veranda må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder blant annet bestemmelser om grad av utnytting, byggegrenser og arealformål. Link til BraPlanLink til interaktive kart.
  • Veranda må tilfredsstille kravene til estetikk
  • Veranda må nabovarsles  
Tiltakshaver er selv ansvarlig for at verandaen tilfredsstiller kravene i plan – og bygningslovgivningen.
 
Dersom verandaen ikke tilfredsstiller vilkårene er verandaen søknadspliktig. Dette innebærer at tiltaket krever ansvarsretter for alle aktuelle områder. En ansvarlig søker skal da forestå søknadsprosessen. Du må derfor ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Søknad skal inneholde

Dersom tiltaket er betinget av dispensasjon, må søknad om dispensasjon vedlegges. Dispensasjoner skal nabovarsles.

Orientering om dispensasjon

For øvrig vises det til SAK10 kapittel 5: Søknad og dokumentasjon.

Forhåndskonferanse

Dersom du ønsker å få klarlagt rammene for utbygging på eiendommen din, kan du sende en anmoding om forhåndskonferanse.
 

Slik søker du

Søknad sendes til: Tromsø kommune, Byutvikling, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller til postmottak@tromso.kommune.no

Saksbehandlingstid

Dersom tiltaket ikke er betinget av dispensasjon, skal saken behandles innen 12 uker. Saksbehandlingstiden forutsetter at søknaden er fullstendig og uten mangler. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.
 
Saksbehandlingstiden er 3 uker dersom det omsøkte tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan - og bygningsloven, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig.  Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt.
 
Hvor det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, men de øvrige villkårene er oppfylt, skal søknaden fortsatt avgjøres innen 3 uker. Det er imidlertid viktig å merke seg at tillatelse i disse tilfellene ikke regnes som gitt, selv om vedtak ikke er truffet innen fristen.

Pris for tjenesten