Dialogmøte 04.02.16

Dialogmøte bolig ble gjennomført 4. februar 16 i samarbeid mellom Tromsø kommune ved Byrådsleders kontor og Næringsforeningen i Tromsøregionen ved Fagråd for bolig. Formålet med møtet var å redegjøre for hvordan det boligpolitiske arbeidet videreføres med ny politisk ledelse, samt informasjon om langsiktige anskaffelser av kommunalt disponerte integrerte boliger.
Referat fra møtet vist her Innlegg fra Ruth Norstrøm ser du her , og kommunens innledninger er vist her.
 

Dialogmøte 21.05.15

Oppfølging av planen

Et tiltak i Boligpolitisk handlingsplan er faste dialogmøter mellom kommunen og boligbransjen.Det første dialogmøtet mellom kommunen og boligbransjen ble holdt 21. mai på Næringsforeninga. Kommunen presenterte sine behov for kommunalt disponerte boliger. Kommunen har behov for å eie, leie eller ha tildelingsrett til 110 boliger pr år – til sammen 440 innen 2019 – for å komme opp på et nasjonalt nivå for riktig antall kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere.

I 2015 har kommunen fokus på boliger integrert i ordinære bomiljø, og spredt i ulike bydeler. Beboerne vil være barnefamilier, unge i sårbar overgangsfase og førstegangs bosetting av flyktninger. Kommunens ambisjon er at de kommunale anskaffelsene skal utløse igangsetting av mange boligprosjekter som også er retta mot det ordinære boligmarkedet, der særlig kommersielle utleieprosjekter er fokusert som et viktig behov. I neste møte vil en ha fokus på seniorboliger og integrering av bofellesskap for utviklingshemmede.

Konferansen ble streamet, og videoen kan du se her:

Her kan du laste ned presentasjonen fra dialogkonferansen.
 
Etter dialogkonferansen avholdes en-til-en-møter med utbyggere, og kommunen skal deretter anskaffe kommunalt disponerte boliger i henhold til loven om offentlige anskaffelser.