Vil du delta i forskningsstudien God start for små i nord? Formålet med denne undersøkelsen er å få mer kunnskap om hva som påvirker barns utvikling helt fra graviditet og til 6-måneders alderen.

Litt om forskningsprosjektet
Vi ønsker å følge deg og barnet ditt under graviditet og ved forskjellige tidspunkter etter at barnet er født. Studien vil skaffe til veie viktig kunnskap om hva som påvirker barns utvikling og foreldres psykiske helse i forbindelse med svangerskap og fødsel. Denne kunnskapen vil føre til at flere barn og familier kan få bedre tilpasset hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt. Både mor og far har stor betydning for det kommende barnets utvikling, og vi ønsker begge foreldrene velkommen som deltakere i studien.

Les mere om tilbudet i brosjyren God start for små i nord.

Ta kontakt med Jordmortjenesten eller din helsestasjon for ytterligere informasjon.

Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg og ditt barn?
All informasjon fra studien blir kun anvendt til forskningsformål knvttet til God start for små i nord-prosjektet. Alle opplysninger og tester blir behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennbare opplysninger. Bare autorisert personell knyttet til prosjektet har adgang til navnelisten.

Frivillig deltakelse
Det er selvfølgelig frivillig å delta i studien. Du/dere kan når som helst og uten a oppgi noen grunn trekke samtykket til å delta, og det vil ikke få noen konsekvenser for den videre kontakten med helsestasjonen.

Andre tilbud og kurs for deg som er nybakt foreldre finner du under Forebyggende helsetjenester.