Slik søker du

Det er foresatte som skal søke om spesialpedagogisk hjelp og/eller tilrettelegging i barnehagen for barn med funksjonsnedsettelser. Foresatte kan få hjelp av barnehagen til å søke.

Foreldre søker om spesialpedagogisk hjelp ved å sende en henvisning til PPT der man ber om sakkyndig vurdering. Barnehagen kan være behjelpelig med dette. Henvisningen er et samtykke til at enkeltvedtak fattes dersom barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens § 19a. Barn som får vedtak tildeles et visst antall timer hjelp per uke.

Foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne kan søke kommunen om tilrettelegging av tiltak som er nødvendig for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg barnehagetilbudet. Hjelpen skal «sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud», jf. lov om barnehager § 19 g. Eksempel på tilrettelegging kan være støtte til bygningsmessige endringer, støtte til ekstra bemanning eller andre tiltak. Det søkes på eget skjema: Tilrettelagt barnehagetilbud - skjema (DOC) (PDF).

Kommunen finansierer ikke tilrettelegging som den enkelte barnehage er pålagt som følge av krav i barnehageloven eller annet regelverk. Kommunens plikt til rettelegging er begrenset til tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I slike tilfeller kan barnet eventuelt tilbys plass i en annen barnehage

Klagemulighet
Tildeling av ressurser til tilrettelegging i barnehagen og spesialpedagogisk hjelp er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Det kan klages på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra mottatt svar. Klagen sendes til den instans som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen opprettholder vedtaket, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Last ned søknad

Barn som får spesialpedagogisk hjelp

Når barnet får spesialpedagogisk hjelp skal det lages en individuell utviklingsplan (IUP) som viser hvilket tilbud barnet får i barnehagen. Foreldre skal være delaktige i utarbeidelsen og oppfølgingen av planen. Tiltakene skal evalueres. Opprettelse og evaluering av IUP er digitalisert og gjøres i sampro.no.