Søknad om midlertidig dispensasjon fra krav til personale

Barnehage – søknad om midlertidig dispensasjon fra krav til personale.
Barnehageloven regulerer krav til pedagogisk bemanning og barnehageeier kan ved særlige tilfeller søke kommunen om midlertidig dispensasjon. Kommunen er lokal barnehagemyndighet etter barnehageloven § 8 Kommunens ansvar og kan innvilge dispensasjon fra kravet til pedagogisk bemanning for inntil ett år. Barnehageeier eller styrer er pliktig til å søke om dispensasjon når barnehagens tiltak for å oppfylle norm om pedagogisk bemanning ikke har ført frem.
Søknaden blir behandlet i tråd med Forvaltningslovens bestemmelser etter § 11a og dispensasjonen kan tidligst tre i kraft fra barnehagemyndighetens vedtaksdato.
 
Utdanningskrav for styrer eller pedagogisk leder
Ved søknad om dispensasjon fra utdanningskravet (§ 3 Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter) må det under punktet annen dokumentasjon i søknadsskjemaet, legges ved følgende vedlegg: Søkerliste, dokumentasjon på at stilling har vært utlyst i offentlige medier og CV til vedkommende det søkes på.
 
Barnehagemyndigheten foretar en vurdering av de reelle kvalifikasjonene hos den det søkes for og for å sikre at vedkommende blir i stand til å fylle stillingen, settes det som vilkår at vedkommende mottar veiledning av en barnehagelærer.
Det er ikke nødvendig å søke om dispensasjon ved varighet for mindre enn tre måneder.
Før en kan søke om dispensasjon fra utdanningskravet, må stillingen ha vært offentlige utlyst og det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere til stillingen.
 
Norskkrav for styrer eller pedagogisk leder
Ved søknad om dispensasjon fra kravet om norskferdigheter (§ 3 Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter) for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder, må stillingen det søkes om ha vært offentlig utlyst og at det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere. Søknaden må inneholde dokumentasjon for at stillingen har vært offentlige utlyst og søkerliste må legges ved.
 
Norm for pedagogisk bemanning
Ved søknad om dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning (§ 2 Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning) er det ikke krav om at stillingen skal være utlyst i offentlige medier. Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning gis kun ved unntaksvis. For å sikre at saken blir tilstrekkelig belyst og brukernes rett til medbestemmelse ivaretas, skal uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg legges ved søknaden.
Barnehagemyndigheten foretar en konkret vurdering av barnegruppenes sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø (ute og innearealer), barnehagens totalbemanning og personalets samlede kompetanse. Derfor at viktig at punktene beskrivelse av barnegruppens sammensetning og behov, personalet samlede kompetanse og begrunnelse for søknaden, fylles ut grundig.
 
Minimumsnorm for grunnbemanning
Bemanningen i barnehagen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Eier av barnehagen er ansvarlig for vurderingen om barnehagen skal søke om dispensasjon fra grunnbemanningen.
Barnehagen skal ha minst ha en ansatt per tre barn når barna er under tre år og en ansatt per seks barn over tre år. Alle faste ansatte som arbeider direkte med barna i barnehagen teller med ved beregning av grunnbemanningen.
Barnehagemyndigheten kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanning inntil ett å av gangen når særlige hensyn tilsier det. Søknaden vil bli vurdert etter barnegruppens sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø (ute og inneareal) og personalet samlete kompetanse. Dette kan søker beskrive under punktet begrunnelse for søknaden eller legge ved som et eget vedlegg.
Vedlegg som må følge søknaden: Uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg, oversikt over barnehagens totalbemanning og oversikt over personalets samlede kompetanse.
Barnehagemyndigheten setter som vilkår at barnehagen må ha en plan for å innfri norm for grunnbemanningen, en plan som må beskrives i søknaden.
 
Et felles elektronisk søknadsskjema må benyttes når det skal søkes om dispensasjon. I søknadskjemaet vil søker få opp følgende valg: Utdanningskrav for styrer eller pedagogisk leder, norskkrav for pedagogisk bemanning, norm for pedagogisk bemanning eller minimumsnorm for grunnbemanning.
 
Elektronisk søknadskjema: https://kommune24-7.no/1902/701662
 
Vedtak og klagemulighet
Barnehagemyndigheten gjør et skriftlig enkeltvedtak når søknad om midlertidig dispensasjon innvilges eller avslås. Enkeltvedtaket vil inneholde begrunnelser for hvorfor søknaden er innvilget, innvilget med vilkår eller avslått. Et enkeltvedtak følger reglene i forvaltningsloven og fastslår søkerens rettigheter og plikter. Søker kan klage på et enkeltvedtak og fristen for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen må begrunnes.