Budsjettforslaget ble i dag overlevert ordfører Kristin Røymo. Forslaget er levert rekordtidlig fra administrasjonen, for å sikre en bred og god behandling til høsten.
 - Både administrasjonen og politikerne ønsker bedre tid til den politiske behandlingen av budsjettet. Det får vi til nå, og jeg tror det bidrar til bedre planlegging av kommende års aktivitet, og gode og gjennomtenkte prioriteringer, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.
 
Skal styrke egenkapital
Budsjettet for 2018 balanserer med et netto driftsresultat på 113,4 millioner kroner. Dette tilsvarer 2 prosent av brutto inntekter, og er i tråd med kommunestyrets vedtak. Administrasjonssjefen foreslår å avsette 124,9 millioner kroner til disposisjonsfond, for å øke handlingsfriheten og nå målet om 3 prosent av brutto driftsinntekter i 2018.
 
 - Tromsø kommune er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Vi har lyktes med å bremse utgiftsveksten i helse- og omsorgssektoren, men har ennå ikke lyktes med å ta kostnadene tilstrekkelig ned. Dette vil ta mer tid. Men innenfor 5,5 milliarder kroner er det et stort handlingsrom for å prioritere gode tiltak som kommer velferden i Tromsø til gode. Prioriteringene som er gjort i budsjettet peker mange år fram i tid, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.
 
Økt digitalisering
I budsjettforslaget legger administrasjonssjefen blant annet vekt på å øke digitaliseringen, tidlig innsats for barn og unge og å styrke boligsatsingen.
  - Vi må gjøre mer på digitaliseringsområdet, både ved å jobbe mer effektivt internt, forbedre arbeidsprosesser og å se på hvordan vi kan bli enda bedre på å møte innbyggeren der den er, og på de tjenestene vi leverer. Blant annet vil riktig bruk av velferdsteknologi gi tjenester som er tryggere, bedre og billigere, sier Steinveg.
 
Kommunestyret har vedtatt å avsette 50 millioner kroner til digitaliseringsfond. Administrasjonssjefen følger opp med å foreslå å bevilge ytterligere 10 millioner kroner i året til digitaliseringsprosjekter.
 
Tidlig innsats
Barn og unge som sliter trenger tidlig innsats. Det er viktig for den enkelte, for familiene og for samfunnet.
  - Ved å samle flere enheter som arbeider innenfor feltet til en helt ny barne- og familieseksjon, vil vi heve kvaliteten på disse tjenestene og gi et mer helhetlig tilbud, sier Steinveg.
 
Barneverntjenesten har satt seg som mål å dreie ressursbruken fra plassering utenfor hjemmet (institusjon, fosterhjem), til hjelpetiltak i hjemmet (tidlig innsats). For 2018 skal utgiftene knyttet til tidlig innsats utgjøre 7 prosent eller mer av totalutgiftene. Økt fokus på tidlig innsats vil være til det beste for barnet, samtidig som det vil være kostnadsbesparende for kommunen da én institusjonsplass koster 0,9 millioner kroner.
 
Flere boliger
Boligpolitikken til kommunen har hatt stor oppmerksomhet i lang tid, der vi har for få boliger i forhold til behov.
  - Vi må kjøpe og leie mer, men det er krevende å kjøpe i et mindre boligmarked som Tromsø, der vi ikke kan eie mer enn 10 prosent av boligene i et borettslag eller sameie. Vi opplever likevel at utleiemarkedet er mer balansert enn før, blant annet som en følge av flere studentboliger. I budsjettet har vi foreslått å sette av 160 millioner kroner for å få større fart på dette området. I tillegg organiserer vi oss mer effektivt ved sterkere samhandling med Stiftelsen Kommunale Boliger og Arnestedet AS, sier Steinveg.
 
I forslaget til budsjett økes også ressursene til vedlikehold av bygg, for å nå målet om å bruke minst 150 kroner per kvadratmeter på byggene i 2020.
 
Økt usikkerhet
Ettersom forslaget til budsjett legges frem tidlig på året, er det knyttet noe usikkerhet til kommunens inntekter og finanskostnader. Endringer kan komme som følge av endrede forutsetninger i Statsbudsjettet eller som følge av endret skatteinngang. Disse endringene vil i så fall bli behandlet av kommunestyret i egen sak i desember.

Les nettversjonen av budsjettet og planen

Administrasjonssjefens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Administrasjonssjefens presentasjon finner du her