Søk om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker, innsjøer og kystnære vannforekomster i vannregion Troms. For å nå miljømålene som er vedtatt og godkjent i Regionalforvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 er det i mange vannforekomster nødvendig å gjennomføre tiltak for å bevare eller forbedre vannkvaliteten.

Tilskuddsmidlene skal benyttes til gjennomføring av tiltak for å bedre den miljøtilstanden i vannforekomster og til tiltak som er egne til å øke kunnskap om miljøtilstanden av vannforekomster. Både kommuner, organisasjoner og foreninger kan søke om tilskuddsmidler her!
 
Dette kan du søke om midler til
Tiltak som bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, i henhold til miljømål gitt i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Troms 2016-2021, samt tilhørende tiltaksprogram.
 
Eksempler for slike tiltak er:
  • Rydding av søppel i/langs vannforekomster.
  • Kartlegging av tidligere søppelfyllinger.
  • Fjerning av vandringshindringer for fisk og andre vannlevende organismer.
  • Bestandskartlegging i vassdrag.
  • Kartlegging av spredde avløp og drikkevannskilder.
  • Forbedring av gyteforhold til fisk.
Kriterier
  • Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i elver, bekker, innsjøer eller kystnære vannforekomster i vannregion Troms.
  • Tiltak oppført i gjeldende regional vannforvaltningsplanens tiltaksprogram vil bli prioritert.
  • Midlene kan søkes både til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til avlønning av egne ansatte.
Søkere kan henvende seg til Jan Arvid Holmgren (telefon 403 22 000) for å få flere opplysninger og veiledning i søknadsprosessen. 

Søknadsfrist 1. oktober