Tromsø kommune jobber nå med en evaluering av dagens styringsstruktur (formannskapsmodellen). I den forbindelse har styringsgruppa, som er formannskapet, bestemt at det skal gjennomføres en spørreundersøkelse blant innbyggerne.

Trykk her for å komme til undersøkelsen

Resultatene vil være en del av grunnlaget for den endelige evalueringen av dagens styringsmodell. Undersøkelsen er anonym. Ingen av spørsmålene er obligatoriske, men evalueringsgruppa setter pris på bredest mulig tilbakemelding. Dersom du er usikker på hva du skal svare, kan du la svarfeltet stå tomt. Svarfrist: 30. april.

Bakgrunnen for arbeidet er at kommunestyret i sak 2/18 vedtok at det skulle gjøres en evaluering av gjeldende politiske styringsstruktur som skal legges fram for kommunestyret senest juni 2019. Det ble fattet vedtak om at denne skulle danne basis for de valg som kommunestyret 2019-2023 skal foreta angående styringsstruktur. Formannskapet er styringsgruppe for evalueringen, utarbeider mandat, setter ned styringsgruppe og gir oppsummering med innstilling til kommunestyret.

Spørreundersøkelsen tar utgangspunkt i mandatet for evalueringen vedtatt av styringsgruppa: "Evalueringen av styringsstrukturen skal skje med utgangspunkt i plattform for politisk organisering og styring som ble lagt til grunn ved innføring av gjeldende styringsstruktur; herunder et overordnet mål om en tillitsskapende forvaltning, et tydelig folkevalgt styre, lokaldemokrati, åpenhet, faglig og etisk standard, transparent forvaltning og tilrettelegging for en bredere innbyggermedvirkning."