For pleie- og omsorgsrammen alene ligger merforbruket an til å bli 147,9 millioner kroner i år. Mesteparten av dette, 103,9 millioner kroner, skal dekkes gjennom innsparingstiltak som er jobbet frem av tjenesten selv de siste månedene. Det resterende dekkes ved å styrke rammen med 44 millioner kroner i år.
 
– Jeg vil berømme tillitsvalgte, ledere og ansatte i helse og omsorg for innsatsen i denne krevende perioden, og for konstruktive innspill og faglig engasjement. Jeg vil samtidig berømme resten av organisasjonen, som også har tatt og tilpasser seg kutt, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.
 
Må håndtere risikoen
– Vi bruker nå 31,5 prosent mer på helse- og omsorgstjenester enn andre, sammenlignbare storbykommuner. Det er ingen annen utvei, slik jeg ser det, enn å gjennomføre innsparingene. På den måten sikrer vi den overordnede økonomien, samtidig som vi kan dreie innsatsen vår mot fortsatt å gi gode tjenester og tilbud til innbyggerne og utvikle tjenestene våre videre, sier Steinveg.
 
Innsparingstiltakene med konsekvensvurderinger i helse og omsorg er beskrevet i Økonomirapport 1
 
– Det er klart at det har konsekvenser å redusere aktivitet og bemanning, som er hovedvekten av tiltakene. Her kjenner vi risikoen, så det blir viktig å iverksette tiltak for å unngå uønskede hendelser, sier Steinveg.
 
Sårbar økonomi
Kommunens samlede driftsutgifter har de siste årene vokst mer enn driftsinntektene. Prognosen tilsa 82,6 millioner kroner i merforbruk på samme tidspunkt i fjor, altså en forverring på 65 millioner kroner til i år. Samtidig er lånegjelden høy og kommunens økonomi sårbar for renteøkninger. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette, påpeker administrasjonssjefen.
 
Ved inngangen til 2019 var det 130,3 millioner kroner på kommunens disposisjonsfond. Med budsjetterte disponeringer vil det være drøyt 71 millioner kroner igjen av fondet ved utgangen av året. Av dette er 40 millioner kroner avsatt til digitaliseringsprosjekter, og 30 millioner kroner til næringsformål.
 
– Dersom tiltak ikke gjennomføres og ikke får effekt som planlagt, er det stor risiko for at kommunens disposisjonsfond vil tømmes i 2019 og at kommuneregnskapet kan gå med underskudd. Det er derfor av avgjørende betydning at vi lykkes med å ta ned driftsnivået i 2019 slik at vi kan gå inn i 2020 med en drift innen helse og omsorg i balanse, sier Steinveg.
 
Økonomirapport 1 skal nå til politisk behandling.