Planprogrammet for prosessen er nå ute på høring, og høringsfristen er 18. oktober i år.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens verktøy for helhetlig planlegging og fremtidig samfunns- og tjenesteutvikling frem mot 2032. Som del av arbeidet med å fornye denne skal det også utarbeides en arealstrategi.

- Planprogrammet er første steget i planarbeidet. Det viser hvordan vi skal legge opp arbeidet med selve planen, forteller Tromsø kommunes prosjektleder Magnus Skjelmo Kristiansen.  

Langsiktige mål
Kommunen er pålagt ved lov å ha en samlet kommuneplan som består av kommuneplanens samfunnsdel med handlingsplan og kommuneplanens arealdel.  

Samfunnsdelen viser vei for ønsket utvikling for Tromsø-samfunnet og kommunens virksomhet. Den er et strategidokument som viser kommunens langsiktige mål og strategier for kommunesamfunnet, kommunens virksomheter og hvilke utfordringer og muligheter kommunen står overfor.  

Mer informasjon om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel finner du her

Du kan påvirke!
Samfunnsdelen skal vise retning for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.

- Vi ønsker derfor å legge opp til en prosess som åpner for bred medvirkning fra innbyggere, medarbeidere og folkevalgte i Tromsø kommune. I tillegg til de møtepunktene vi selv har identifisert ønsker vi tilbakemelding på arenaer hvor samfunnsdelen er et relevant tema, sier Skjelmo Kristiansen 

- Et av de nye grepene vi gjør denne gangen er at vi skal utarbeide en overordnet arealstrategi som en del av samfunnsdelen. Arealstrategien skal bidra til å avklare kommunens fremtidige byutviklingsprinsipper for et bærekraftig kommunesamfunn med tydelige føringer for oppfølging i kommuneplanens arealdel, fortsetter Skjelmo Kristiansen. 

Her finner du planprogrammet og informasjon om hvordan du kan komme med dine innspill.