Kommunestyret vedtok i møte 30. oktober 2019, sak 185/19, detaljreguleringsplan 1896 for Sjølundvegen 3-5. Planen legger til rette for næringsbygg (kontorer/ verksted/ lager/ engroshandel), utearealer og parkering i kjeller

illustrasjon.png
 
Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ


Dokumenter:

Saksfremlegg.pdf
Vedtak.pdf


1. Vedlegg 1 - oversiktskart
2. Vedlegg 2 - plankart
3. Vedlegg 3 - planbestemmelser
4. Vedlegg 4 - planbeskrivelse
5. Vedlegg 5 - uteromsplan
6. Vedlegg 6 - sol- og skyggediagram
7. Vedlegg 7 - trafikkanalyse
8. Vedlegg 8 - vao-rammeplan
9. Vedlegg 9 - vao følgeskriv
10. Vedlegg 10 - ros-analyse
11. Vedlegg 11 - merknader offentlig ettersyn
12. Vedlegg 12 - kommentarer til innsigelse
13. Vedlegg 13 - tilbakemelding på innsigelse
14. Vedlegg 14 - referat fra oppstartsmøte