Kommunestyret vedtok 26.02.20 detaljregulering for Norheim boligområde 118/25, plan 1888.

Planområdet tilrettelegger for 59 boliger i rekkehus og 80 boenheter i blokk, samt lekeplasser og areal for barnehage.

Saksframlegg
Vedtak

Vedlegg:
1. Oversiktskart
2. Planbeskrivelse (forslagsstiller)
3. ROS analyse
4. Utomhusplan
5. Geotekniske undersøkelser
6. Kulturminneundersøkelser, norske
7. Kulturminneundersøkelser, samiske
8. Luftkvalitet
9. Sol-skygge april og august
10. Sol-skygge juni
11. OSG-rammeplan 20190128
12. Reguleringsbestemmelser 20191128
13. Plankart 20191128
14. Plankart sentralområdet 20191128
15. Støyutredning 20190328
16. VAO-RAMMEPLAN
17. VAO-RAMMEPLAN AKSEPT

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen: Sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller Tromsø kommune, Byutvikling, PB 6900 Langnes, 9299 Tromsø, innen 27.mars.
Se plan- og bygningslovens krav om erstatning eller innløsning. Krav må settes fram innen 3 år. Byutvikling kan gi nærmere opplysninger, tlf. 77 79 00 00. Les mer på tromso.kommune.no/planer