Kommunestyret vedtok i møte 29. april 2020, sak 33/20, detaljreguleringsplan 1856 for Eidhaugen.
 
Planen legg til rette for utbygging av i alt 19 bueiningar fordelt mellom småhusbebyggelse og lågblokk med tilhøyrande trafikk, leike- og fellesareal. Talet på bueiningar er i tråd med gjeldande pendlarkvote for reguleringsplanar på Kvaløya.

Les mer i plandokumentene