Ankeret boligtjeneste er sammensatt av flere ulike botiltak for mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer. Avdelingen har for tiden  i todelt turnus, med egne nattevakter og har ansvaret for tjenester til 34 beboere.

Ankeret boligtjeneste har godt utdannede medarbeidere som består av sykepleiere, ergoterapeuter, barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer, helsefagarbeidere og andre spennende bachelor utdanninger. Vi jobber  slik at vår flerfaglighet kommer brukerne til gode på en best mulig måte.

Kontakt oss

Avdelingsleder
Heidi B. Høie
Telefon: 77 79 06 91/ 900 96 076

Minelli (Lars Eriksensveg 11)
Telefon: 77 79 15 01/ 474 59 051

Sørslettvegen 8/10 (D/E-huset) 
Telefon: 489 97 362/ 489 97 390

Team Trollbakken/Kirkegårdsvegen
Telefon: 995 48 090/ 995 48 094

Tjenestetilbudet

Målet er gjennom aktiv rehabilitering og relasjonsbygging å bidra til en mer selvstendig tilværelse, styrke kunnskapen om å bo i egen bolig og støtte til å komme videre i aktiviteter eller tilrettelagte arbeidstiltak. Hjelp til selvhjelp og mestring av dagliglivets gjøremål ved opplæring, støtte og veiledning. Dette skal danne grunnlaget for vekst, læring og selvstendighet.  Avdelingen ønsker å ta utgangspunkt i det den syke kan mestre - i det friske menneske, og jobbe for å styrke nettopp disse sidene. Et grunnleggende prinsipp er å gi den psykisk syke både medansvar og valgmuligheter i egen behandling og framtid. Dette innebærer å se på individet som unikt, men ikke uavhengig og uten behov for andre mennesker. Hjelpen kan omfatte:
  • Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved opplæring, støtte og veiledning til personlig hygiene, husarbeid, matlaging, innkjøp etc.
  • Hjelp til administrering av medikamenter
  • Hjelp til en mer selvstendig tilværelse
  • Kontaktperson for hver enkelt beboer
  • Deltakelse i utarbeidelse/koordinering av individuell plan
  • Legge til rette for et trygt og forutsigbart miljø og etablere samarbeid med familie og det sosiale nettverket
  • Tilrettelegging for aktiv rehabilitering bl.a. ved å benytte seg av ulike aktiviteter tilknyttet Værftet aktivitetssenter, Aktiv på dagtid og Fontenehuset

Minelli

Minelli er et heldøgns botiltak med seks gjennomgangsleiligheter. Målgruppen er jenter i alderen 18-25 år med psykiske lidelser. Maks botid i tiltaket er tre år. Alle bor i egne leiligheter, det er fellesstue/kjøkken som brukes til husmøter/ fellesmiddager o.l. Botiltaket har egen personalbase med fem årsverk, med en person på hvert vaktskift/ døgnturnus.

For mer informasjon se her

Team Kirkegårdsveien/Trollbakken

Oppfølgingstjenester til beboere i 15 boenheter i Kirkegårdsveien og i Trollbakken som har ulike utfordringer innen psykisk helse, rus og somatikk. I Kirkegårdsveien har beboerne et felleshus som beboerne kan benytte seg av. Her forgår det ulike aktiviteter. Bemanning på dag- og kveldstid.

Team Sørslettveien

Oppfølgingstjenester til beboere i 12 boenheter fordelt på 2 hus, 8 i det ene huset og 4 i den andre huset. Tilbudet har døgnbemanning og gir tjenester til personer med ulike utfordringer innen rus og psykisk helse.

Team Sørslettvegen – 48997362/48997390