Kommunedelplanen ble behandlet og vedtatt av kommunestyret 26. september 2018 som sak 158/18. Planen består av plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser, konsekvensutredning  landskap, konsekvensutredning for nye byggeområder og to temakart over kulturminner. Planen er en kommunedelpan, og vedtaket kan ikke påklages.

illustrasjon.jpg

Kommentarer eller merknader til planen sendes:

Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø
eller til:
postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no


Dokumenter
Vedtak
Saksfremlegg

1. Vedlegg 01 plankart
2. Vedlegg 02 planbestemmelser
3. Vedlegg 03 planbeskrivelse
4. Vedlegg 04 merknadsbehandling 2.gang
5. Vedlegg 05 konsekvensutredning av nye utbyggingsområder
6. Vedlegg 06 delutredning landskap
7. Vedlegg 07 delutredning av kulturminner
8. Vedlegg 08 temakart kulturminner, hensynsone h570_1-28
9. Vedlegg 09 temakart kulturminner båndleggingssone h730_1-59
10. Vedlegg 10 foreslått utvidelse byggeområde bolig