Reguleringsplan 1611 for Eidekollen ble vedtatt av kommunestyret 17.12.2015. Planen åpner for en etablering av inntil 200 boenheter, både eneboliger, kjedehus og lavblokker. Planforslaget ble noe endret etter offentlig ettersyn og frem mot vedtak. Antall nærlekeplasser ble redusert fra fem til tre, samtidig som planen ble utvidet med ekstre leilighetsbygg i nord og småhusbebyggelse i sør.