Formannskapet vedtok 07.11.2017 mindre endring av reguleringsplan 1712.
 
Sak om mindre endring av plan 1712 fremmes for å gi grunnlag for å godkjenne 8 boligbygg som allerede er bygd og tatt i bruk. Boligene er tidligere godkjent av kommunen, men etter klagebehandling opphevet Fylkesmannen kommunens vedtak.  De foreslåtte endringene av planen vil bringe de aktuelle boligene i samsvar med reguleringsplan, og gi grunnlag for å godkjenne byggesakene. Planendringene legger videre til rette for at de 2 sørligste ubebygde tomtene i feltet kan bebygges.
Antall boenheter beholdes uendret, men størrelsen på boenhetene økes.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Klage sendes Tromsø kommune, Byutvikling, Postboks 6900, 9299 TROMSØ innen 3 uker fra denne kunngjøring.
 
Se plan-og bygningslovens §§ 15 og 15-2 om krav om erstatning eller innløsning. Krav må settes fram innen 3 år.
 
Byutvikling kan gi nærmere opplysninger, tlf. 77 79 00 00.

Dokumenter:
Saksframlegg
Vedtak

Vedlegg:
2. LOKALISERINGSKART
3. REGULERINGSPLANKART
4. REGULERINGSBESTEMMELSER
5. SØKNAD OM MINDRE ENDRING
6. MERKNAD FRA REKVE PLEYM
7. MERKNAD FRA NORODD NILSEN M. FL.