illustrasjon.jpg
SKJELNAN
Planforslaget ble vedtatt i kommunestyret 21/3, sak 66/18,
detaljregulering for Skjelnan - 14/1, 14/10 og D.
Planen
legger til rette for 704 boliger i variert bebyggelse, som en
naturlig utvidelse av Kroken bydelssenter.
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Klage sendes
Tromsø kommune innen 27. april til Byutvikling, Rådhuset,
9299 Tromsø, eller til
postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no

Se plan- og bygningslovens kapittel 15 om krav om erstatning eller innløsning. Krav må settes fram innen 3 år.

Byutvikling kan gi nærmere opplysninger, tlf. 77 79 00 00.


​Dokumenter
Vedtak
Saksfremlegg

2. VEDLEGG 1 - OVERSIKTSKART
3. VEDLEGG 2 - PLANKART
4. VEDLEGG 3 - PLANBESTEMMELSER
5. VEDLEGG 4 - PLANBESKRIVELSE
6. VEDLEGG 5 - MERKNADSOVERSIKT
7. VEDLEGG 6 - LANDSKAPSPLAN
8. VEDLEGG 7 - ILLUSTRASJONSPLAN
9. VEDLEGG 8 - TERRENGSNITT
10. VEDLEGG 9 - OVERVANNSPLAN
11. VEDLEGG 10 - PROSJEKTERTE VEGER
12. VEDLEGG 11 - ROS-ANALYSE
13. VEDLEGG 12 - TRAFIKKUTREDNING
14. VEDLEGG 13 - NATURMANGFOLD
15. VEDLEGG 14 - GRUNNUNDERSØKELSER
16. VEDLEGG 15 - SKREDFAREVURDERING
17. VEDLEGG 16 - SKREDSIKRINGSTILTAK
18. VEDLEGG 17 - TILSYN TANKANLEGG SKJELNAN
19. VEDLEGG 18 - STORULYKKER SKJELNAN DEPOT
20. VEDLEGG 19 - STØYVURDERING SKJELNAN TANKANLEGG
21. VEDLEGG 20 - STØYVURDERING PLANOMRÅDE
22. VEDLEGG 21 - VAO-PLAN
23. VEDLEGG 22 - KONSEKVENSVURDERING
24. VEDLEGG 23 - MERKNADER