Detaljreguleringsplanen omfatter byggingen av Otium bo- og velferdssenter med 137 plasser for heldøgns omsorg. Bo- og velferdssenteret inneholder også arealer for hjemmetjenesten og servicefunksjoner som dagsenter og åpen bydelskafé.

Planen omfatter i tillegg bygging av inntil 15 boenheter og 4800 m2 tjenesteyting, samt oppgradering av eksisterende grøntstruktur mellom Kulta og Tromsøbrua.

Otium.jpg

Plandokumenter:
Vedtatt plankart
Øvrige plandokumenter