Kommunestyret har i møte 28.08.2019 i sak 120/19 vedtatt detaljregulering grønnstruktur Robukta, med plankart datert 02.04.2019 og tilhørende bestemmelser datert 01.03.2019, vedtas. Planen består i tillegg av Planbeskrivelse 04.03.2019 og Rammeplan OSG 01.03.2019. Vedtaket er fattet i medhold av pbl. §12-12.

illustrasjon.jpg

 

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:
postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø

Dokumenter:
Saksfremlegg.pdf
Vedtak.pdf


 

1. Plan 1823 - plankart 02.04.19
2. Plan 1823 - planbestemmelserta
3. Plan 1823 - planbeskrivelse
4. Plan 1823 osg rammeplan
5. Tilleggsnotat til kommunestyret - reguleringsplan 1823 robukta