Hensikten med planen er å legge til rette for boligutbygging i det tidligere steinbruddet i Workinnmarka. Det avsettes også areal til barnehageformål. Offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur vil oppgraderes som følge av planforslaget.