Planen legger til rette for bussdepot med tilhørende
servicefunksjoner, samt fryse- og logistikkterminal.
Situasjonsplan[1].png
Saksdokumenter:
Saksprotokoll
Vedtak

Vedlegg
2. OVERSIKTSKART
3. REGULERINGSPLANKART
4. 1841 BESTEMMELSER 010917-2.DOCX
5. PLANBESKRIVELSE
6. SITUASJONSPLAN
7. SNITT, SØRØST
8. SNITT, NORD
9. SNITT, NORDØST
10. SNITT, VEST
11. SNITT
12. STØYRAPPORT
13. ROS-ANALYSE
14. GEOTEKNIKS VURDERING
15. GRUNNUNDERSØKELSER
16. MILJØUNDERSØKELSER
17. NILU NOTAT 04.05.17.PDF
18. 712276-RIMT-NOT-001 KLIMATILPASNING - HAVNIVÅSTIGNING.PDF
19. NOTAT STØYSKJERMING


Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ