Hensikten med planen er å tilrettelegge for kombinasjonsbebyggelse for bolig og næring. Planforslaget legger også opp til oppgradering av tilgrensende friarealer samt trafikkarealer.

1843_bilde.JPG

Dokumenter:
Saksfremlegg
Vedtak
Vedlegg:
2. PLANKART
3. PLANBESTEMMELSER
4. PLANBESKRIVELSE
5. UTEROMSPLAN
6. FORSLAGSSTILLERS KOMMENTAR TIL INNSIGELSE
7. UU-DOKUMENTASJON
8. SOL-/SKYGGEDIAGRAM
9. REVIDERTE PERSPEKTIVER
10. REVIDERT ROS-ANALYSE
11. MERKNADSBEHANDLING
12. FORPROSJEKT LEKEAREAL KONGEPARKEN
13. KART MED BYGGEHØYDER

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ