Planen tilrettelegger for åtte nye omsorgsboliger i bofellesskap på kommunal tomt. Tomten er i gjeldende plan avsatt til barnepark, og er forutsatt omregulert til boligformål. Området på vestsiden av Carl Bertheussens veg, som i gjeldende plan er avsatt til barnehage, vil omreguleres til lekeplass. Tomt på vestsiden av  vegen foreslås regulert til lekeplass, trafostasjon og offentlig parkeringsplass. Del av Carl Bertheussens veg som inngår i planen avsettes til offentlig veg, i tråd med gjeldende plan.

 97W 99 HfN 8fOhEMI 8ZyaFFRIfd 3Ltri 7cuffHMUbtO 9ais 9P 8AKs 9TxrPOADcAAAAASUVORK 5CYIIA

Dokumenter:
Saksfremlegg
Vedtak
Vedlegg:
2. VEDLEGG 1 - LOKALISERINGSKART
3. VEDLEGG 2 - PLANKART
4. VEDLEGG 3 - REGULERINGSBESTEMMELSER
5. VEDLEGG 4 - PLANBESKRIVELSE
6. VEDLEGG 5 - MERKNADSBEHANDLING
7. VEDLEGG 6 - UTOMHUSPLAN
8. VEDLEGG 7 - ILLUSTRASJONSPLAN
9. VEDLEGG 8 - ROS-ANALYSE
10. VEDLEGG 9 - TRAFIKKFAGLIG VURDERING
11. VEDLEGG 10 - VAO-RAMMEPLAN

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ