Reguleringsplan 1865 for Petersborggata 7A-B er vedtatt i kommunestyret 24.04.2019 i sak 52/19. Hensikten med planen er å legge til rette for en kombinasjon av boliger og offentlig/privat tjenesteyting.
 

Illustrasjon.png

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØDokumenter
1865 - vedtak.pdf
1865 - saksfremlegg.pdf

1. 1. Oversiktskart
2. 05. Ros-analyse
3. 07. Trafikk- og støyanalyse
4. 08. Vao-rammeplan
5. 09. Vao vedlaegg til rammeplan
6. 10. Vurdering av grunnforhold
7. 11. Ingeniørgeologisk notat
8. 13. Samlede illustrasjoner
9. 14. Høydekotekart for omkringliggend bebyggelse
10. 03. Planbestemmelser
11. 04. Planbeskrivelse
12. 02. Forslag til plankart
13. 12. Veigeometri
14. 15. Notat trafikksystem
15. 06. Utomhusplan