Kommunestyret har i møte 22.11.17 vedtatt reguleringsplan for kvartalet Storgata 164-168, plan 1869. Planen tilrettelegger for 48 boenheter med parkering i kjelleretasjen og innkjøring fra Seminargata.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Klage sendes Tromsø kommune, Byutvikling, Rådhuset, 9299 TROMSØ postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no  innen 3 uker fra denne kunngjøring.
 
Se plan-og bygningslovens kapittel 15 om krav om erstatning eller innløsning. Krav må settes fram innen 3 år.
 
Byutvikling kan gi nærmere opplysninger, tlf. 77 79 00 00.

Dokumenter:
Saksframlegg
Vedtak

Vedlegg:
2. VEDLEGG 1A OVERSIKTSKART
3. VEDLEGG 1B PLANAVGRENSNING
4. VEDLEGG 2 REGULERINGSPLANKART