Kommunestyret vedtok plan 1870 i kommunestyret 22.11.2017.

Planen legger i hovedsak til rette for ny boligbebyggelse inne i kvartalet og mot Skanckesmuget. I første etasje ut mot gatene tillates kun næringsformål. I tillegg reguleres store deler av bebyggelsen ut mot Storgata, Bispegata og Grønnegata til vern.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Klage sendes Tromsø kommune, Byutvikling, Rådhuset, 9299 TROMSØ postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no  innen 3 uker fra denne kunngjøring.

Se plan-og bygningslovens kapittel 15 om krav om erstatning eller innløsning. Krav må settes fram innen 3 år.
 
Byutvikling kan gi nærmere opplysninger, tlf. 77 79 00 00.

Dokumenter:
Saksframlegg
Vedtak

Vedlegg:
2. PLANKART 1870
3. VEDLEGG 3B PLANBESKRIVELSE
4. SOL-SKYGGEILLUSTRASJON
5. DETALJREGULERING AV STORGATA 104-108
6. DETALJREGULERING AV STORGATA 104-108
7. PLAN 1870 - EPOSTKORRESPONDANSE 28.06.2016
8. KART MED BYGGEHØYDER
9. KULTURMINNEVERDIER I KVARTAL SKANCKESMUGET.DOCX
10. PLAN 1870 - MERKNADER TIL OPPSTART
11. 170317.SWECO.STØYUTREDNING STORGATA 104-108.PDF
12. A.1001 SITUASJONSPLAN.PDF
13. A.1102 UTOMHUSPLAN (PLAN 2 OG 7).PDF
14. A.1100-2 ALTERNATIV 2.PDF
15. ILLUSTRASJON, FUGLEPERSPEKTIV OG GATEPERSPEKTIV
16. ILLUSTRASJON, LEKEAREAL KONGEPARKEN
17. ROS-ANANLYSE.
18. VEDLEGG 10.160905.TROMS KRAFT-KAPASITET I OMRÅDET.PDF
19. VAO-RAMMEPLAN.PDF
20. VEDLEGG 13 BRANNTEKNISKE FORHOLD
21. PLAN 1870 - VEDRØRENDE AVFALLSLØSNING
22. RAPPORT OG GRUNNUNDERSØKELSE
23. REGULERINGSBESTEMMELSER
24. Merknader offentlig ettersyn
25. TILLEGGSNOTAT TIL SAKSFREMLEGG
26. REGULERINGSBESTEMMELSER
27. NOTAT VEDR. FEIL I SAKSFREMLEGG