signatur.jpg

Reguleringsplan 1891 for Vervet er et endringsforslag til gjeldende plan for Skipsverftstomta, 1498 vedtatt i 2015. Planen har til hensikt å justere og differensiere høydene på bebyggelsen, samt forenkle bebyggelsens struktur og redusere parkeringen. Planen foreslår et konferansehotell som avviker i størrelse i forhold til hotellformålet i gjeldende plan.

Merknadsfrist 24.08.2018

Kommentarer eller merknader til forslaget sendes:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø

eller til:
postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no

Saksmateriell:
Saksfremlegg
Vedtak


1. OVERSIKTSKART VERVET PLAN 1891
2. PLANKART
3. PLANBESTEMMELSER
4. PLANBESKRIVELSE
5. UTEROMSPLAN
6. BESKRIVELSE UTEROM
7. SNITT
8. ROS-ANALYSE
9. STØYBEREGNING
10. LUFTKVALITET
11. GRUNNUNDERSØKELSE
12. VAO-RAMMEPLAN MED UTTALELSE
13. OSG RAMMEPLAN
14. ILLUSTRASJON HOTELLVOLUM