Avdelingsdirektør Trond Brattland
Telefon: 992 35 534

Ansatte i Avdeling for helse og omsorg

Avdelingen har fem seksjoner

  • Seksjon for sykehjem
  • Seksjon for hjemmetjenester
  • Seksjon for oppfølgingstjenester
  • Seksjon for behandling og rehabilitering
  • Seksjon for velferd, arbeid og inkludering

Hver av seksjonene har ansvaret for flere enheter i tillegg til Tildelingskontoret.

Organisasjonskart Avdeling for helse og omsorg

Seksjon for sykehjem

Tromsø kommune har fem sykehjem. Disse er lokalisert på Tromsøya, Kvaløya, Kroken og Tromsdalen. Sykehjemmene tilbyr både varig og tidsavgrenset helhetlig pleie og omsorg for personer som ikke lengre er i stand til å benytte seg av omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig. I tillegg til ordinære somatiske langtidsplasser er det egne plasser for personer med demens og for personer med behov for korttidsopphold. Seksjon for sykehjem har som mål å sikre sterke fagmiljø som leverer gode og effektive helse- og omsorgstjenester.

Seksjonsleder Margrethe Kristiansen
Telefon: 472 34 906
E-post: margrethe.kristiansen@tromso.kommune.no

Seksjon for hjemmetjenester

Seksjon for hjemmetjeneste består av fire enheter; Sentrum hjemmetjeneste, Fastlandet hjemmetjeneste, Kvaløya hjemmetjeneste og Nordøya hjemmetjeneste. Hjemmetjeneste består bl.a. av hjelp til personlig stell og pleie, legemiddelhåndtering, oppfølging og observasjoner, rehabilitering og praktisk bistand. Pasientene har varierte diagnoser og vi har etter Samhandlingsreformen sett en økning av komplekse og sammensatte problemstillinger. Hjemmetjenesten skal bidra til at pasienter/brukere, til tross for sykdom og funksjonssvikt, kan opprettholde et verdig liv og kunne bo hjemme så lenge de ønsker.

Seksjonsleder Annie Skoglund
Telefon: 971 73 458
E-post: annie.skoglund@tromso.kommune.no

Seksjon for oppfølgingstjenester

Seksjon for oppfølgingstjenester består av Enhet for psykisk helse og rus, Omsorgstjenesten Sørøya, Omsorgstjenesten Langnes og Omsorgstjenesten Kvaløya. Oppfølgingstjenesten gir tjeneste til personer med sammensatte behov. Enhetene gir praktisk bistand og helsetjeneste i hjemmet, miljøtjeneste, dagtilbud, avlastning og botrening til personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker. Enhet for psykisk helse og rus gir koordinerte og samordnede tjenester til personer bosatt i Tromsø kommune med psykiske eller rusrelaterte lidelser. Enhet for psykisk helse og rus består av syv avdelinger og tjenestetilbudet spenner fra botiltak med heldøgns omsorg til oppsøkende tjenester, lavterskeltilbud, værested, aktivitets- og arbeidstilbud.

Seksjonsleder Arne Kjell Johansen
Telefon: 482 96 416
E-post: arne.kjell.johansen@tromso.kommune.no

Seksjon for behandling og rehabilitering

Seksjon for behandling og rehabilitering består av Rehabilitering, Helsehuset og Helsetjenester. Rehabilitering tilbyr fysio- og ergoterapi for kommunens innbyggere over 18 år. Helsevakta har blant annet Legevakta, Fengselshelsetjenesten og Sosialmedisinsk senter.

Seksjonsleder Aud-Helene Dragland
Telefon: 415 72 146
E-post: aud-helene.dragland@tromso.kommune.no

Seksjon for velferd, arbeid og inkludering

Seksjon for velferd, arbeid og inkludering består av BoligkontoretFlyktningtjenesten og NAV Tromsø. Boligkontoret har utleie av kommunale boliger, samt ulike låne- og tilskuddsordninger videreformidlet fra Husbanken. Flyktningtjenesten har bosetting og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. NAV Tromsø er et partnerskap mellom stat og kommune, og har blant annet ansvar for oppfølging av arbeidssøkere og tjenester etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Seksjonsleder: Kirsti Moslett Thunberg
Telefon: 977 84 940
e-post: kirsti.moslett.thunberg@tromso.kommune.no