Avdelingsdirektør Magne Nicolaisen 
Telefon: 917 36 289


Avdelingen har fire seksjoner

  • Seksjon for sykehjem
  • Seksjon for hjemmetjenester
  • Seksjon for oppfølgingstjenester
  • Seksjon for velferd, arbeid og inkludering

Hver av seksjonene har ansvaret for flere enheter i tillegg til Koordinerende helse- og omsorgskontor (tidligere Tildelingskontoret)

Seksjon for sykehjem

Tromsø kommune har fem sykehjem. Disse er lokalisert på Tromsøya, Kvaløya, Kroken og Tromsdalen. Sykehjemmene tilbyr både varig og tidsavgrenset helhetlig pleie og omsorg for personer som ikke lengre er i stand til å benytte seg av omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig. I tillegg til ordinære somatiske langtidsplasser er det egne plasser for personer med demens og for personer med behov for korttidsopphold. Seksjon for sykehjem har som mål å sikre sterke fagmiljø som leverer gode og effektive helse- og omsorgstjenester.

Seksjonsleder: Margrethe Kristiansen
Telefon: 47 23 49 06

Seksjon for hjemmetjenester

Seksjon for hjemmetjeneste har ansvaret for Midtbyen, Sentrum, Fastlandet, Kvaløya og Nordøya hjemmetjeneste. Hjemmetjenesten skal bidra til at pasienter/brukere, til tross for sykdom og funksjonssvikt, kan opprettholde et verdig liv og kunne bo hjemme så lenge de ønsker.

Seksjonen har også ansvar for fengselshelsetjenesten, sosialmedisinsk senter samt rehabilitering og fysio- og ergoterapitjenester for innbyggere over 18 år. 

Konstituert seksjonsleder: Roar Evjen
Telefon: 91 87 93 60 

Seksjon for oppfølgingstjenester

Seksjon for oppfølgingstjenester består av enhet for psykisk helse og rus, omsorgstjenesten Sørøya, omsorgstjenesten Langnes og omsorgstjenesten Kvaløya. Oppfølgingstjenesten gir tjeneste til personer med sammensatte behov.

Enhetene gir praktisk bistand og helsetjeneste i hjemmet, miljøtjeneste, dagtilbud, avlastning og botrening til personer med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Konstituert seksjonsleder: Kirsti Moslett Thunberg
Telefon: 97 78 49 40
 

Seksjon for velferd, arbeid og inkludering

Seksjon for velferd, arbeid og inkludering består av enhet for psykisk helse og rus, BoligkontoretFlyktningtjenesten og NAV Tromsø
  • Enhet for psykisk helse og rus gir koordinerte og samordnede tjenester til personer bosatt i Tromsø kommune med psykiske eller rusrelaterte lidelser.
  • Boligkontoret har utleie av kommunale boliger, samt ulike låne- og tilskuddsordninger videreformidlet fra Husbanken.
  • Flyktningtjenesten har bosetting og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.
  • NAV Tromsø er et partnerskap mellom stat og kommune, og har blant annet ansvar for oppfølging av arbeidssøkere og tjenester etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 
Seksjonsleder: Kirsti Moslett Thunberg
Telefon: 97 78 49 40