Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg og administrerende direktør for Husbanken Hammerfest Snorre Sundquist, signerte i dag en langsiktig programavtale mellom Tromsø kommune og Husbanken.

Avtalen avløser den tidligere partnerskapsavtalen og bygger på "Bolig for velferd", som er kommunalministerens
strategidokument for samhandling mellom aktørene innenfor det boligsosiale feltet. Avtalen forplikter partene gjensidig å prioritere boligsosiale og boligpolitiske forhold.

Husbanken forvalter statens virkemidler som grunnlån, tilskudd og bostøtte. Det er kommunen som har det operative ansvaret for bruk av disse midlene - innad i kommunen og ut mot innbyggerne. Noen virkemidler er rettet mot kommunen og planlegging og realisering av sykehjem, omsorgsboliger og utleieboliger. Andre virkemidler er personrettede og sikrer at vanskeligstilte på boligmarkedet får tilgang på en god og stabil bosituasjon.

Alle tiltak som realiseres i Tromsø skal være i tråd med gjeldende kommunale planer som Boligpolitisk handlingsplan og Strategi for eiendommer til helse og omsorg, og disse vil også ligge til grunn for det videre programarbeidet.