Barneverntjenesten har over flere år arbeidet ut fra årlige opplæringsplaner, jfr. krav i internkontroll og ansvaret for opplæring hjemlet i barnevernloven. Denne kompetanseplanen skal sees i sammenheng med økonomiplanen, og skal være et styringsdokument i kompetanseutviklingen i barneverntjenesten. Systematisk prioritering av kompetanseutvikling i barnevernet vil både bidra til høyere kvalitet i tjenesten og gi bedre forutsetninger for samarbeidet mellom praksis, utdanning og forskning.