Skiltvedtaket gjelder flere områder på fastlandet fra Skjelnan til Solligården, samt på Håpet og Mortensnes. Årsaken til sesongforbudet er at gateparkeringen både hindrer brøyting, og skaper utfordringer for trafikksikkerheten til gående og syklende. Det vurderes også skilting i hele Tromsdalen og resten av fastlandet.

Gjelder også vegskulder og grøft
- Soneforbudet gjelder for kommunale veger og for hele vegens konstruksjon, som også inkluderer skulder og grøftearealer, uavhengig av hvor eventuelle eiendomsgrenser ligger, sier trafikkplanlegger Regine Møkleby.
Soneparkeringsforbudet gjelder altså ikke i sommermånedene, med to unntak. Skiltplanen inkluderer nemlig to helårssoner; ved Fjellheisen og Tromsdalen videregående skole, hvor det er utfordringer med parkering langs vegene hele året.
- Årsaken til dette er at vi har mottatt flere klager på parkering langs disse vegene. Ved Tromsdalen videregående skole har mange bilister begynt å parkere i boliggatene etter det ble innført avgiftsparkering ved den nevnte skolen. Dette har vært til hinder og irritasjon for beboerne. Gateparkeringen utgjør også en fare for trafikksikkerheten. Når en rekke bilister velger å parkere etter veien, må gående snirkle seg mellom bilene, og blir mindre synlig for andre bilister, sier Møkleby.   

Begrenser skiltmengden
Tidligere år har Bydrift satt opp over 300 enkeltskilt i det samme tidsrommet for å bli kvitt gateparkeringen under brøyteperioden, slik at de kan drifte vegene godt. Ved å innføre soneforbud vil dette begrense skiltmengden og dermed forenkle arbeidet til Bydrift. Forbudet må gjelde hele døgnet i vinterhalvåret, da brøytingen skjer på ulike tider, og er avhengig av når det kommer snøfall.
- En soneregulering vil dekke større områder hvor parkerte biler utgjør et problem med tanke på vinterdriften, da unngår man at bilistene bare flytter bilen til neste problemstrekning etter hvert som forbudsskiltene settes opp. Sonene vil være enkle å forholde seg til, og oppfattes tydelig for trafikanter. Dette er med på å øke forståelsen og forutsigbarheten av reguleringen, sier Møkleby. 

Parkeringsgebyr
Parkering forbudt-sonen gjelder til det blir opphevet av skiltet «Slutt på parkeringssone». Innenfor sonen er det ikke lov å parkere i det tidsrommet som er oppgitt på skiltene, med unntak av strekninger som er skiltet med offentlig parkeringsskilt. Skiltingen åpner for en såkalt «kortest mulig stans for av-/på stigning og av-/på lasting», forutsatt at det som lastes er såpass stort, tungt, eller av slike mengder at det vil være uhensiktsmessig å parkere på lovlig parkeringsplass. Offentlige parkeringsforbud håndheves av politiet og Tromsø Parkering, og overtredelse kan medføre et parkeringsgebyr på kr 900,-. Ytterligere informasjon finnes på Tromsø parkerings hjemmesider. 

Her kan du laste ned skiltplanene for de ulike områdene:
Kroken
Lunheim og Tomasjorda
Tromsdalen
Reinen, Gammelgård og Solligården
Håpet og Mortensnes