Dette er en prognose basert på innrapporteringer per 31. august. Det forventede merforbruket er atskillig lavere enn samme periode i fjor. Da var prognosen 150,5 millioner kroner.

– Det er veldig gledelig å se at pilene peker oppover og at jobben som er gjort hittil gir resultater, men vi kan ikke slippe jubelen løs. Vi har styrket økonomien med engangsmidler i år - midler vi ikke har til neste år. Det gjenstår fortsatt et betydelig arbeid med å tilpasse driften til gitte rammer og det må derfor arbeides intenst ute i avdelingene for å holde tildelt budsjett, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

Hun gir nå ledere i organisasjonen ansvar for å håndtere eventuelt merforbruk innenfor egen ramme. Merforbruk i 2019 vil bli tatt av rammen for 2020. Dette er en konsekvens av den vedtatte tillitsreformen, hvor det enheter, seksjoner og avdelinger har fått stor frihet og stort ansvar for å selv planlegge tjenesten nærmest brukerne innenfor de rammene som er gitt.

Administrasjonssjefen betegner fortsatt den økonomiske situasjonen som kritisk.

– Det er risiko for at kommuneregnskapet kan komme til å gå med et underskudd i 2019. Dersom vi ikke lykkes med omstillingen som pågår innen helse og omsorg og redusere driftsutgiftene vil det også innebære at vi vil gå inn i 2020 med et driftsnivå som er om lag 300 millioner kroner høyere enn den nylig vedtatte handlings- og økonomiplan 2020-2023, sier Steinveg.
 
Stopp i ansettelser, innkjøp og reiser utvides. Det innføres stopp i ansettelser, innkjøp og reisestopp for reiser ut av kommunen i hele avdeling for helse og omsorg (foruten stillinger direkte knyttet til liv og helse), seksjon for brann og redning, samt alle administrative tjenester i kommunen for øvrig. Dette for å nå innsparingskravet med kutt i den administrative rammen på tilsammen 16,6 millioner kroner i 2019. Tiltakene vil vare ut året.

Investeringsbudsjettet har over flere år vært historisk høyt, og også i 2019 vil det være det. Investeringsbudsjettet foreslås justert ned med 80 millioner fra nivået som ble vedtatt i Økonomirapport 1-2019 til 1,12 milliarder kroner.

Økonomirapport 2 kommer neste uke opp til politisk behandling. Her kan du lese hele rapporten.