Toppbilde BTI

Med bedre tverrfaglig innsats (BTI-modellen) skal vi bidra til at barn og unge og familiene deres skal få nødvendig hjelp og støtte ved å sette i gang tiltak så tidlig som mulig. Målgruppen er barn og unge fra 0 til 23 år med behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet. 

I avsnittene under kan du lese mere om hvordan det jobbes tverrfaglig med BTI-modellen.

Identifisering og avklaring - nivå 0

Trinn 1: Bekymring for et barn/ungdom oppstår
Trinn 2: Konkretiser

Hva går den ekstra bekymringen ut på? Hvor bekymret er du? Sett ord på bekymringen, undersøk via observasjon, samtaler og kartlegginger.

Støttespørsmål:
 • Hva har du sett eller hørt?
 • Hva har barnet/ungdommen sagt eller gjort?
  • Hva er det i samspillet mellom barnet/ungdommen og omgivelsene som har gjort deg bekymret?
  • Hvor lenge har du vært bekymret?
  • Har det tidligere vært bekymringer for barnet/ungdommen?
Trinn 3: Del og diskuter din bekymring og dine observasjoner med:
 • Kollega/leder
 • Barnet/ungdommen
 • Foresatte
Trinn 4: Oppsummer og ta beslutning om det er grunn til bekymring eller spesiell oppmerksomhet. Frist for å ta en beslutning 14 dager etter at bekymring oppstår.
 1. Ikke behov for videre tiltak? Saken avsluttes.
 2. Behov for å sette inn innsats i egen avdeling/enhet? Gå til nivå 1. 
 3. Behov for å samarbeide med andre tjenester? Gå til nivå 2.
 4. Bekymring for barnets/ungdommens omsorgssituasjon – gå til nivå 3; bekymringsmelding til barneverntjenesten/politi.
Verktøy nivå 0
 • Observasjonsskjema
 • Fem trinn fra bekymring til melding
 • Mal for bekymringsmelding til Barneverntjenesten
 • Samtykkeskjema

Innsats i egen avdeling - nivå 1

Barn/ ungdom som mottar tilrettelagt tilbud uten at andre instanser er involvert. Samarbeid i Ressursteam skole/barnehage er også på nivå 1.

Trinn 1: Definer problemstillingen i samarbeid med foresatte/barnet/ungdom, med formål om å skape en felles forståelse.
Trinn 2: Drøftes med foresatte/barn/ungdom hvilke tiltak det kan være aktuelt å sette inn.

Hjelpespørsmål:
 • Hva er viktig for deg/dere?
 • Hva ønsker du/dere skal skje?
Vær oppmerksom på at ulike parter kan ha ulik oppfatning av situasjonen, hva som er viktig, hva en ønsker å oppnå osv.

Trinn 3: Lag en plan for det videre forløpet. Det er viktig å ta stilling til:
 • Hva er målet/målene? Ta utgangspunkt i problemforståelsen identifisert i trinn 1
 • Hvem er ansvarlig?
 • Tidsperspektiv/varighet
 • Hvordan skal vi måle om det virker?
 • Hvem snakker med barnet/ungdommen?
 • Evalueringspunkter
Dokumenter i eget fagsystem. Vurder sammen om det er behov for råd og veiledning fra andre instanser.

Trinn 4: Iverksett den konkrete innsatsen/tiltaket.
Trinn 5: Evaluer tiltakene etter oppsatt plan. Evalueringen må inneholde barnets/ungdommens stemme.
Trinn 6: Ta beslutning.

Støttespørsmål:
 1. Avslutte interne tiltak?
 2. Fortsette interne tiltak?
 3. Behov for å samarbeide med andre tjenester? Gå til nivå 2.
 4. Bekymring for barnets/ungdommens omsorgssituasjon – gå til nivå 3; bekymringsmelding til barneverntjenesten.
Verktøy nivå 1 finner du i avsnittet Verktøykasse under

Tverrfaglig samarbeid - nivå 2

Barnet/ ungdommen mottar hjelp fra flere instanser, og det er/kan bli behov for samarbeid mellom disse.

Trinn 1: Snakk med:

 • Barnet/ungdommen
 • Foresatte

Vurder sammen hvilke andre instanser som bør kobles på. Innhent samtykke til tverrfaglig samarbeid.

Trinn 2: Opprett Stafettlogg. NB! Husk samtykke.
Trinn 3: Bring saken videre i hjelpeapparatet. Ta kontakt med andre tjenester eller Ressurssenteret dersom du er i tvil om hvilke instanser som kan bistå.
Trinn 4: De involverte tjenester og barn/ungdom/foresatte setter felles mål og bestemmer hvilke aktiviteter som skal iverksettes for å nå målene. Legg til rette for at barnet/ ungdommen får si sin mening i møter eller i forbindelse med møter. Dokumenter det som gjøres i Stafettloggen.

Støttespørsmål:

 • Hva er målet/målene?
 • Hvilke aktiviteter skal iverksettes?
 • Tidsperspektiv/varighet
 • Hvem har ansvar?
 • Hvordan skal vi måle om aktivitetene har effekt?
 • Hvem snakker med barnet/ungdommen?
 • Evalueringspunkter

Trinn 5: Iverksett tiltak
Trinn 6: Evaluer aktivitetene i Stafettloggen
Trinn 7: På bakgrunn av evalueringa, ta beslutning om videre arbeid

 1. Avslutte tverrfaglig innsats? Stafettloggen avsluttes jfr. egne rutiner.  Gå eventuelt tilbake til nivå 1.
 2. Fortsatt behov for tverrfaglig innsats? Fortsett fra trinn 4-7 så lenge behovet er til stede.
 3. A: Bekymring rundt omsorgssituasjonen til barnet/ungdommen? Send bekymringsmelding til barneverntjenesten.

B: Behov for omfattende bistand fra helse- og omsorgstjenesten over en lengre periode? Kontakt Ressurssenteret for vurdering av retten til individuell plan.

Verktøy nivå 2 finner du i avsnittet Verktøykasse under

Tverrfaglig samarbeid med spesiell innsats - nivå 3

Barn/ungdom med rett på individuell plan (1) er på nivå 3, det samme er barn med tiltak fra barneverntjenesten.

Trinn 1: De involverte tjenester og barn/ungdom/foresatte setter felles mål og bestemmer hvilke aktiviteter som skal iverksettes for å nå målene. Legg til rette for at barnet/ungdommen får si sin mening i møter eller i forbindelse med møter. Det dokumenteres i Stafettlogg eller individuell plan i Sampro.

Trinn 2: Iverksett tiltak
Trinn 3: Evaluer
Trinn 4: Ta beslutning:

 1. Ikke lenger behov for bredt tverrfaglig samarbeid på flere arenaer? Vurder om saken skal avsluttes eller om barnet/ungdommen skal få hjelp nivå 1 (innstas i egen enhet) eller 2 (tverrfaglig innsats, hovedsakelig på barnehage-/skolearena). Overfør eventuelt ansvaret til ny Stafettholder.
 2. Fortsatt behov for bredt tverrfaglig samarbeid på flere arenaer? Fortsett på trinn 1-4 så lenge behovet er til stede.
 3. Skal en tjeneste med stafettholderansvar avslutte sitt arbeid og det er tvil om hvem som skal overta stafettholderansvaret? Gjennomfør et overgangsmøte for å avklare dette.
 4. Ved usikkerhet – ta kontakt med Ressurssenteret.
(1) Barn/ungdom med behov for tjenester over tid fra helse- og omsorg, spesialisthelsetjenesten, barnevernet og NAV som må sees i sammenheng med hverandre, har rett til å få utarbeidet en individuell plan eller få oppnevnt koordinator for ansvarsgruppe.
 
Verktøy nivå 3 finner du i avsnittet Verktøykasse under

Stafettholder - Sampro

Stafettholderen er barnets/ungdommens/familiens kontaktperson og er den fagperson som har ansvaret for at arbeidet rundt et barn/ungdom blir godt koordinert. Stafettholderen har et særlig ansvar for å sikre at barnets/ungdommens stemme kommer tydelig fram i alle deler av prosessen.

Det er den instans som først ser at det er behov for tverrfaglig samarbeid/innsats som skal være Stafettholder og opprette Stafettlogg. Hvilken instans som innehar Stafettholderansvaret kan endres i løpet av tiden barnet/ungdommen får hjelp. Barnevernet skal alltid ha Stafettholderansvaret når de er inne med hjelpetiltak.

Stafettholderens oppgaver

 • Involvere foresatte/ungdom/barn på et så tidlig tidspunkt som mulig. Innhente samtykke ved behov (se punkt Samtykke).
 • Iverksette en så tidlig innsats som mulig, i samråd med leder, samarbeidsinstanser og foresatte/ungdom/barn.
 • Innkalle til samarbeidsmøter for relevante aktører rundt barnet/ungdommen.
 • Inkludere nye samarbeidsaktører i gruppen rundt barnet/ungdommen ved behov.
 • Opprette Stafettlogg og dokumentere i denne. 
 • Bringe saken inn til Ressurssenter/ Tverrfaglig drøftingsteam (etter samtykke fra foresatte) når man vurderer at det er behov for veiledning eller nye tiltak/instanser.
 • Inneha rollen som Stafettholder fram til Stafettpinnen er levert og akseptert av en samarbeidsaktør.

Stafettlogg i Sampro
Tromsø kommune bruker Sampro som elektronisk samhandlingsverktøy. I Sampro finnes Stafettloggen der det settes det opp målsettinger, og hvem som gjør hva for å nå målene. Stafettloggen endres underveis og er et godt verktøy i tverrfaglige møter, da den også fungerer som et møtereferat. Sampro inneholder også oversikt over deltakere i det tverrfaglige samarbeidet, har sikker meldingsfunksjon, kalender m.m. 

Foreldre og ungdom har tilgang Stafettloggen på lik linje med de tjenesteytere som er involvert. Tromsø kommune bruker også Sampro for individuelle planer, individuelle opplæringsplaner (skole) og individuelle utviklingsplaner (barnehage). Det betyr at et barn/ungdom både kan ha en IUP/IOP og en Stafettlogg/IP i Sampro. 

Barn som pårørende

En stor andel barn og unge opplever å være pårørende i løpet av oppveksten.

Barn og unge (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør. Foreldre og søsken tolkes vidt og inkluderer for eksempel steforeldre, fosterforeldre, adoptivforeldre og tilsvarende søsken. 

Helseproblemene kan være psykisk sykdom, avhengighet, eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Det kan også være funksjonsnedsettelser. Barn og unge er også pårørende når nære personer dør.

Kommunen er gjennom helsepersonelloven forpliktet til å ivareta mindreårige barn som er pårørende eller etterlatte til foreldre eller søsken. Er du pårørende eller ansatt i Tromsø kommune og lurer på hvordan kommunen jobber med dette – ta kontakt med Ressurssenteret.

Det er utarbeidet rutiner for hvordan barn som pårørende til syke foreldre og søsken skal ivaretas i kommunen.

Rutiner og planer for tverrfaglig samarbeid