Jenta i blått - smal (web).jpg

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er et prosjekt for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre. En elektronisk stafettlogg, ulike verktøy og veiledninger skal bidra til en tidligere innsats.
 

HvorforBTI stafettloggen web2.jpg

Voksne kan være en avgjørende forskjell for barn og unge som har ekstra behov for hjelp og støtte. Det er viktig at ansatte handler raskt, i samarbeid  med den det gjelder og deres foreldre. Dette gjelder blant annet i barnehager, skoler, fritidsklubber, PPT og barneverntjenesten. Der det er behov for innsats fra flere instanser skal det koordineres godt. Barn og unge skal ikke falle mellom flere stoler. I Tromsø kommune etablerer vi rutiner som er felles for skoler, barnehager og andre. På denne måten blir det oversiktlig og trygt for barna, de unge og deres foreldre – samt de ansatte.

 

Hvem

Tidlig intervensjon.jpg

Målgruppen for BTI-modellen er barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengere perioder i livet. Aldersgruppen er 0 til 23 år.Modellen omfatter alle ansatte i Tromsø kommune som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge som har behov for ekstra støtte og oppmerksomhet. Barnehager, skoler, fritidsklubber og andre kan bidra til en avgjørende forskjell disse barna og ungdommene. 

Se video og artikler fra Visma

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Bente Høiseth, Avdeling for utdanning
Telefon: 408 70 267
E-post: bente.hoiseth@tromso.kommune.no

Om BTI modellen

Gjennom «Bedre Tverrfaglig Innsats» lager vi rammene for en tidlig og god innsats for å sikre tidlig identifisering og forebygge at utfordringer som barn og unge har, vokser seg større. Foreldre skal alltid involveres i en tidlig fase.

BTI-modellen inneholder:
 • Elektronisk stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres
 • Oversikt over ulike tiltak/tilbud for barn og unge i Tromsø
 • Verktøy  og veiledere
 • Juridiske avklaringer og rammeverk
 • Beskrivelse av nivåer i arbeidet
 • Beskrivelse av rollen som stafettholder
BTI-modellen skal benyttes av fagpersoner som jobber med barn og unge – og deres foreldre i Tromsø kommune. Gjennom rollen som stafettholder, og bruk av et elektronisk verktøy for samhandling (stafettloggen) ønsker man å sikre en tidlig og god samhandling med foreldre og/eller ungdom, kalle inn til samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter ved behov, og sette i verk tiltak. Foreldre/ungdom kan også be om at det opprettes en stafettholder og en stafettlogg dersom de ønsker at det jobbes systematisk med deres situasjon.

Last ned håndboken om BTI i Tromsø kommune

Verktøy

Her finnes en oversikt over ulike verktøy man kan benytte seg av i BTI modellen:
 • Skjema for innhenting av informert samtykke
 • Observasjonsskjema
 • Bekymringsskala vedrørende barn og foreldre
 • Mal for melding til barneverntjenesten med veileder
 • Gjennomføring av tverrfaglige møter
 • Opplæring i «Den nødvendige samtalen»
Last ned hele verktøykassen med alle skjema og dokumenter.

Rutiner

Tiltak

Informasjon om BTI til foreldre

Tromsø kommune startet høsten 2014 opp arbeidet med bedre tverrfaglig innsats gjennom prosjektet med samme navn.
 
«Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) skal øke bevisstheten hos de ansatte i Tromsø kommune som jobber med barn og unge. Noen av disse barna eller ungdommene har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet. BTI skal sikre en tidlig innsats og medansvar for disse barna. Modellen består av rutiner, prosedyrer, Stafettholder og stafettlogg – samt ulike verktøy.

Som foreldre/foresatte er det viktig for dere å vite at Tromsø kommune høsten 2014 starter opp dette arbeidet – som et supplement til det vi allerede gjør. Vi ønsker med dette å øke kvaliteten på det arbeidet med barn og unge  i kommunen, slik at de som trenger det skal få den hjelpen de har behov for.

For at det skal bli tydelig hvem som har ansvaret for å koordinere arbeidet rundt barnet/ungdommen innfører vi begrepet «Stafettholder». Denne personen kan være en som jobber i barnehagen, på skolen, helsestasjonen, eller barneverntjenesten. For å sikre at vi som jobber rundt barnet og dere foreldre til enhver tid vet hva vi skal jobbe med, oppretter vi en elektronisk stafettlogg som kan følge barnet. Stafettloggen opprettes etter samtykke fra foreldre (og ungdom).

Informasjon om BTI til ungdom

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) vil Tromsø kommune gjøre forbedringer slik at vi blir bedre til å ivareta barn, unge og familier som har behov for ekstra støtte og oppmerksomhet i kortere eller lengre perioder i livet. Aldersgruppen er fra 0 til 23 år.
 
Barnehager, skoler, fritidsklubber, PPT, helsesøster, Barneverntjeneste, etc. kan gjøre en avgjørende forskjell for barn og unge når man har behov for hjelp og støtte. Det er viktig at de ansatte handler raskt i samarbeid med den det gjelder og familien, og at riktige hjelpere blir koblet på når de er behov for det. For å sikre at barn, unges og familiens behov blir ivaretatt, vil det være en fagperson som skal koordinere dette - en ”stafettholder”. Denne personen kan være en som jobber på skolen, helsestasjonen, eller barneverntjenesten. For å sikre at alle til enhver tid vet hva vi skal jobbe med, oppretter vi en elektronisk stafettlogg etter deres samtykke. Her kan alle som er involverte i arbeidet holde seg oppdaterte, selvfølgelig også dere og foreldrene deres.