Tid og sted for vigsler
Vi gjennomfører vigsler på rådhuset i Tromsø. Tilgjengelige tidspunkter er onsdager, torsdager og fredager mellom kl. 9 og 15, hver halve time. Dette gjelder ikke offentlige helligdager. 

I sommer har vi dessverre ikke mulighet til å tilby vigsler i uke 29 og 30 på grunn av ferieavvikling. 

Spørsmål
Dersom dere har spørsmål, send en e-post til vigsel@tromso.kommune.no eller ta kontakt med Torunn Bjerke Sandnes på telefon 410 47 280 eller Vibeke Sivertsen på telefon 906 04 259.

Før dere gifter dere

Skatteetaten må sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan dere velge om dere vil søke om prøving av ekteskapsvilkår digitalt eller på papir. 

Se Skatteetatens nettsider Ekteskap i Norge for informasjon om skjemaer som må fylles ut og prøving av vilkår for ekteskapsinngåelse. Behandlingstiden hos Skatteetaten kan være 2-3 uker, så vær ute i god tid før vigselen.

Skatteetaten vil utstede og sende dere en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse og må være gyldig på vigselstidspunket. Denne må sendes/leveres til Tromsø kommune senest to uker før vigselen. 

Dersom dere søker om prøving av ekteskapsvilkår digitalt, vil dere motta prøvingsattesten i Altinn. Denne må videresendes til oss, enten ved å sende den direkte fra Altinn til postmottak@tromso.kommune.no, eller ved å skrive den ut og sende den i posten eller levere den på rådhuset. 

Dersom dere søker om prøving på papir, vil dere motta prøvingsattesten i posten. Denne må videresendes til oss per post eller leveres på rådhuset. 

Dersom prøvingsattesten sendes i posten er adressen: 

Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø

Vi vil bekrefte at vi har mottatt prøvingsattesten dersom dere fra før har avtalt tidspunkt for vigsel. Har du spørsmål om dokumentasjon, regelverk, navneendring eller lignende, ta kontakt med Skatteetaten

Avtale tid for vigsel

Avtale om vigsel må skje senest to uker i forkant. For å avtale tidspunkt, send navn, ønsket dato og tidspunkt på e-post til: vigsel@tromso.kommune.no

Oppgi gjerne et telefonnummer dere kan nås på, om dere ønsker å sette på ringer under seremonien og om dere eventuelt ønsker seremonien på engelsk eller samisk. 

Vi gir tilbakemelding på om tidspunktet er ledig så raskt som mulig. 

Vigslere i Tromsø kommune

 • Kristin Røymo
 • Jarle Aarbakke
 • Britt Elin Steinveg
 • Bjarte Kristoffersen
 • Gry Dons
 • Karin Mannela (samisk vigsler)

Praktisk informasjon

 • Brudeparet og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Noen vil møte dere i foajeen på rådhuset 10-15 minutter i forveien. Brudeparet må kunne fremvise legitimasjon dersom det blir etterspurt.
 • Det skal være to vitner til stede under vigselen. Dette kan være forlovere eller to andre personer over 18 år. Dersom dere selv ikke kan stille med vitner, kan vi være behjelpelige med å fremskaffe vitner. Dette må avtales på forhånd. 
 • I seremonirommet er det sitteplass til 24 gjester i tillegg til to vitner. Ved behov er det også plass til å stå om man ønsker flere gjester.
 • Seremonien foregår vanligvis på norsk, med mindre vi får beskjed om noe annet. Dersom dere ønsker at seremonien skal holdes på engelsk eller samisk, må dette gis beskjed om når dere avtaler tid for vigsel. Dersom en av dere eller begge ikke forstår språket vigselen foregår på, må dere selv sørge for kvalifisert tolk. 
 • Selve seremonien varer vanligvis 5 minutter dersom det ikke er lagt til noe ekstra. Under seremonien brukes det borgerlige vigselsformularet. Ønsker dere ringpåsetting, musikkinnslag og/eller tekstinnslag under seremonien, må dere gi beskjed om dette i god tid før vigselen. 
 • Etter seremonien vil dere få en kopi av vigselsboka som kan brukes som en midlertidig vigselattest. Endelig vigselsattest utstedes av Skatteetaten. 

Information in English

Civil wedding ceremonies in Tromsø
In January 2018, the responsibility of civil wedding ceremonies was transferred from the district courts to the municipalities. Civil wedding ceremonies in Tromsø are held at Tromsø City Hall (Rådhuset). The wedding ceremonies are offered free of charge and are available to anyone who fulfills the conditions for entering into marriage in Norway.

Before you get married
Before you get married, The Norwegian Tax Administration (Skatteetaten) must check whether you meet the conditions for entering into marriage. This means you must submit a number of documents to your local tax office. You will then receive what is known as a “Certificate of no impediment to marriage”, which demonstrates that you fulfill the conditions for entering into marriage.
 
See the website of The Norwegian Tax Administration Marriage in Norway for information about forms you need to fill out. The processing time is 2-3 weeks, so make sure you allow plenty of time before the wedding. The certificate is valid for 4 months and must be valid at the date of marriage.
 
When you receive the certificate, you must send it to Tromsø municipality, at the latest, two weeks in advance of the ceremony. Send it to this address:
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø
 
You can also deliver it at Tromsø City Hall (Rådhuset), at the information desk.
 
If you have any questions about documents or conditions for entering into marriage, please contact Skatteetaten
 
Time and place for civil wedding ceremonies
Civil wedding ceremonies in Tromsø are held at Tromsø City Hall (Rådhuset). We offer ceremonies on Wednesdays, Thursdays and Fridays between 9 am and 15 pm. This does not include public holidays.
 
Marriage officiants from Tromsø municipality
 • Kristin Røymo
 • Jarle Aarbakke
 • Britt Elin Steinveg
 • Bjarte Kristoffersen
 • Gry Dons
 • Karin Mannela (Sami officiant)
To make an appointment for the ceremony
You must make an appointment for your wedding ceremony no later than two weeks in advance. To make an appointment, contact us with time and date at vigsel@tromso.kommune.no.
 
Please provide a phone number where you can be reached. Let us know what ceremony language you want (Norwegian, English or Sami) and if you want to put on rings during the ceremony.
 
We will provide feedback on whether the time is available as quickly as possible.
  
Practical information
 • The bridal couple, witnesses and guests must show up 10-15 minutes before the ceremony. You will be met in the entrance hall. The bridal couple must be able to provide identity documents (a credit card with picture, a driver’s license or a passport).
 • There must be two witnesses present during the ceremony. These may be the maid of honor and the best man, or two other persons over 18 years of age. If you yourselves do not provide witnesses, we can provide them for you if you give us notice in advance.
 • In the ceremony room there is seating for 24 guests, in addition to the two witnesses. If needed, there is also room to stand if you want more guests.
 • The ceremony is conducted in Norwegian. If you want English or Sami language as the ceremony language, we must be notified when you make an appointment. If either of you or both do not understand the ceremony language, you must provide a qualified interpreter.
 • The ceremony usually lasts for 5 minutes. During the ceremony, the official procedure for civil marriage will be used. If you want to put on rings and/or include other musical or textual elements in the ceremony, you must notify us in advance.
 • After the ceremony, you will receive a temporary marriage certificate. The Norwegian Tax Administration will send you the final marriage certificate.
 
Questions
If you have any questions, please send an e-mail to vigsel@tromso.kommune.no or contact Vibeke Sivertsen on this number: 906 04 259.