Brannstasjonen_beskjært2.jpg

Kommunen skal sørge for organisering og drift av brannvesenet. Brannvesenet skal ivareta brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver  på brann og ulykker etter loven på en effektiv og sikker måte. Brann og redning arbeider for at Tromsø skal være en brannsikker by.

Vår beredskap skal håndtere branner og ulykker som kan forventes å skje i kommunen. Vi har brannkonstabler og nødalarmoperatører på helkontinuerlig vakt året rundt. Vi har også deltidsmannskaper på Sommarøy samt branndepoter rundt om i kommunen. Vi har samarbeidsavtale med Karlsøy, Balsfjord og Storfjord kommuner om levering av brannforebyggende tjenester.

Vi har feiere, ingeniører og inspektører som daglig arbeider for at kommunens innbyggere skal ha det trygt. Dette gjøres gjennom tilsyn av fyringsanlegg og feiing av skorsteiner, tilsyn av særskilte brannobjekter slik som blant annet skoler og barnehager, institusjoner og større næringsbygg. I tillegg arbeider vi spesielt opp mot risikoutsatte samfunnsgrupper med mål om å bidra til god trygghet også for disse.   

Ved branner, ulykker og katastrofer er det vår døgnbemannede 110-sentral som mottar nødmeldingene og som organiserer redningsinnsatsen.

 

Postliste branntilsyn 


Ved en nødsituasjon: Ring 110

Kontakt oss

Adresse: Forsøket 9, 9010 Tromsø
Brannstasjonen ligger i Hansjordnesbukta på Tromsøya. På oversiden av bygget finner man hovedinngangen og her er det også seks korttidsparkeringsplasser.

Ved en nødsituasjon: Ring 110

Sentralbord Tromsø kommune: 77 79 00 00
Epost: brannstasjonen@tromso.kommune.no

Brann- og redningssjef: Øystein Solstad 
Telefon 77 79 07 01 / 91 36 56 81

Varabrannsjef/beredskapsrådgiver: Kaj Christiansen
Telefon: 77 79 07 02 / 913 60 037

Kontorsjef: Gry Heggås Jensen
Telefon: 77 79 07 03

Enhetsleder beredskap: Jørgen  Mauno Johansen
Telefon: 902 37 715 
Enhetsleder forebyggende brannvern: Jonny Magne Nilsen
Telefon: 77 79 07 21 / 900 16 395

Ansatte 

Følg oss på Facebook

Enhet for 110-sentralen

110-sentralen Troms  drives av Tromsø som vertskommune. Enheten har som hovedoppgave å drive 110-sentral for å betjene nødtelefonsamtaler, varsle og utalarmere innsatsmannskaper ved varsel om brann, ulykke, katastrofe og akutt forurensning. Som tilleggsoppgaver har sentralen mottak av direkte varsling fra brannalarm-og sprinkleranlegg fra næringsbygg og større sameier. I tillegg til Tromsø kommune dekker sentralen også de øvrige kommunene i Troms politidistrikt. Sentralens dekningsområde dekker ca. 120.000 personer. 

I 110-sentralen er vi ti ansatte. Flere av operatørene har lang fartstid fra beredskap. Det er fire vaktlag i roterende skift og sentralen er tomannsbetjent.
110-sentralen skal flyttes til Tromsø politistasjonen og samlokaliseres vegg-i-vegg med politiets operasjonssentral (112).
Se også 110-sentralens egne hjemmesider 110 Troms

Ved en nødsituasjon: Ring 110

Hovednummer til 110-sentralen: 77 75 95 00
Telefaks: 77 79 07 19
Epost: Send epost

Enhetsleder 110-sentralen: Per Ole Sivertsen
Telefon: 77 79 07 12 / 913 73 112

Driftstekniker 110-sentralen: Joar Olsen
Telefon: 77 79 07 13 / 909 89 037

Enhetene i seksjonen

Seksjon for brann og redning består av fire enheter: forebyggende brannvern, beredskap,110-sentral og stab.
 
Seksjon for brann og redning har følgende hovedoppgaver
 • Brannforebyggende tilsyn
 • Informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen
 • Ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff
 • Innsatsstyrke ved brann og andre akutte ulykker
 • Akutt forurensning
 • Innsats ved brann og ulykker i sjøområder
 • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kurs og undervisning

Hvert år fører brann til tap av mange menneskeliv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner kan unngås. Vi ønsker å bidra til å redusere antall omkomne i brann samt å senke skadeutbetalingene og kostnadene for samfunnet. Vårt primære satsingsområde finnes innenfor den forebyggende delen hvor informasjon og opplæring er viktige oppgaver. 

Påmelding kurs og opplæring
Send e-post til brannkurs@tromso.kommune.no
Ved påmelding får dere nærmere opplysninger om oppmøte og tidspunkt.

Alle kurs avholdes i utgangspunktet på brannstasjonen. 

Følgende typer kurs og undervisning tilbys:
Brann og redning kan spesialtilpasse kurs til den enkelte virksomhet og privatpersoners behov. Dette kan for eksempel være brannvernopplæring for ansatte i kjøpesenter, hotell/overnattingssteder, sykehus, kontorbygg, industri, barnehager, skoler, restauranter, diskotek, kafeer, bensinstasjoner og lignende.


Generell brannvernopplæring
Innhold: Brannteori, vanlige brannårsaker, regelverk og praktisk slokkeøvelse med håndslokkere. 
Målgruppe: Dette er et grunnleggende kurs som passer for alle ansatte i alle typer bedrifter og arbeidsplasser. 
Varighet: 3 - 5 timer.


Kurs i varme arbeider 
Årlig oppstår mange branner i forbindelse med utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i brannrisiko og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Kravet om sertifikat gjelder ved de mest risikofylte formene for varme arbeider, dvs. ved bruk av åpen ild, sveising, skjæring og slipeutstyr. Innehaveren av dette sertifikatet er da sikkerhetsutdannet i brannvern ved utførelse av varme arbeider. Sertifikatet har 5 års gyldighet. Sertifikatet fornyes ved at man tar nytt sertifiseringskurs, inkludert eksamen og slokkeøvelse.

Innhold: kurs inkludert slokkeøvelse og eksamen.
Målgruppe: Yrkesutøvere som utfører varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass.
Varighet: 1 dag – 8 timer.


Brannsikkerhet i virksomheter
Fra 1. januar 2016 gjelder "forskrift om brannforebygging" som erstattet "forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn". Den nye forskriften har tydeligere krav til eier og bruker av byggverk. Kurset tar sikte på å gi ei innføring i sikkerhetstenkning og metodikk innen risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS) spesielt. I tillegg får eleven tilstrekkelig kunnskap om krav til eier og bruker om brannvernlovgivningen og de branntekniske og organisatoriske forhold i et brannobjekt. Videre vil kursdeltakerne få kjennskap til oppgaver, generell forståelse for brannvern, brannårsaker, slokkemidler, branntekniske installasjoner og hvordan brannveseners helhetlige oppgaver.

Innhold: Risikovurdering, lover og forskrifter som regulerer brannvernarbeidet, dokumentasjons- krav, brannteori og slokkeøvelse. 
Målgruppe: Kurset er for brannvernledere, og personer med administrativt ansvar for brannsikkerhet i bedrifter, organisasjoner, foreninger, offentlige etater, mm.
Varighet: 2 dager – 16 timer.

Bistand ved evakuerings- og slokkeøvelser
Innhold: Vi bistår med røykmaskin hvor vi røyklegging avtalt område. Vi er med på hele øvelsens omfang: planleggelsen, observering av de ansattes opptreden i forhold til virksomhetens branninstruks og evaluering av øvelsen.

Målgruppe: Virksomheter som ønsker bistand ved gjennomføring av evakuerings- og slokkeøvelser.
Etter avtale kan vårt utrykningspersonell om ønskelig bistå under øvelsen slik at det blir mest mulig realistisk.
Varighet: ca. 4 timer.

Kurs i risikovurdering
Risikovurderinger gjennomføres ved å planlegge aktiviteter eller tiltak både ved etablering og ved endringer av eksisterende virksomhet. Uavhengig av formålet er det viktig at risikovurderingen tilpasses i tid slik at resultatet foreligger før beslutninger skal tas. Norsk Standard viser til generelle standarder rettet mot fag, bransjer og næringer som ikke har egne standarder for risikovurderinger.

Målgruppe: Innholdet i kurset er allmengyldig for alle som skal gjennomføre risikoanalyse i egen virksomhet.
Forkunnskaper: Ingen.
Varighet: 4 timer.

IUA Midt- og Nord Troms

Tromsø kommune er vertskommune for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) Midt- og Nord-Troms.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan bli brannkonstabel?
For å starte en karriere som brannkonstabel hos brann og redning må man ha gjennomført videregående skole eller annen videregående opplæring. Det er ønskelig at kandidater har fagbrev/svennebrev eller tilsvarende i relevante håndverksfag. Søkere må ha god fysisk og psykisk helse og kunne bestå tester i forbindelse med både røyk-, kjemikalie- og redningsdykking. Søkere må kunne betjene tyngre kjøretøy og utrykningskjøretøy. Ledige stillinger lyses ut i avisene og under Ledige stillinger på kommunens hjemmeside.
Ved tilsetting vektlegges følgende kompetanse:
 • Brann- og redningsteknisk utdanning og praksis
 • Redningsdykkerkompetanse
 • Fritidsbåtskippersertifikat
 • Skikkethet for stillingen
 • Førekort for tyngre kjøretøy og utrykningsbevis (kode 160)
Etter to års praksis i brannvesenet og et 8 ukers grunnkurs er man utdannet brannkonstabel i hht. dagens utdanningsmodell.

Tar dere imot besøk på brannstasjonen fra skoleklasser og barnehager?
På grunn av stor arbeidsbelastning i form av faste oppgaver og pålagte øvelser har vi endret praksisen med besøk på brannstasjonen. Det er nå lagt til en egen uke på våren hvor den enkelte barnehage tilbys å komme på besøk på brannstasjonen. Hver enkelt barnehage kontaktes av brann og redning i god tid før barnehageuka med informasjon om når det skal foregå og hvordan man kan melde seg på. Når det gjelder skoler henviser vi til åpen dag på brannstasjonen som annonseres i sentrale media i forkant av åpen dag. Åpen dag på brannstasjonen skjer på høsten.

Kan vi låne brannslanger på brannstasjonen? 
Vi kan dessverre ikke låne ut materiell siden det stilles strenge HMS-krav til vårt redningsutstyr. I spesielle tilfeller kan det likevel lånes ut materiell, men dette må avklares direkte med beredskapsenheten. Hvis du har behov for å låne slanger i forbindelse med oppsuging av vann har vi en egen tjeneste for dette kalt RVR hvor vi kan bistå gratis med både utstyr og mannskap.

Kan vi låne redningsvester på brannstasjonen?
Ja, vi låner ut redningsvester på brannstasjonen. Henvend deg på brannstasjonen mellom kl 08.00 og 21.00 alle dager. Utleie av redningsvester er gratis.

Når kommer feieren?
Kommunen skal sørge for at alle skorsteiner med ildsteder som er montert for oppvarming blir feiet etter behov. I tillegg utføres tilsyn av fyringsanlegget.
 
Hva er kravet når det gjelder takstige?
Alle tak med helling utover skal ha takstige/taktrinn som skal være fastmontert. Stigen skal være i henhold til gjeldende standard av bestandig materiale. Skorstein som er høyere enn 120 cm over tak skal tilrettelegges for feiing med plattform utført i bestandig materiale. 
 
Må jeg være hjemme når feieren kommer?
Ved tilsyn av fyringsanlegg i bolig må huseier eller representant være hjemme hvis vi skal få utført tilsyn av fyringsanlegget, samt kontrollere behovet for feiing av skorsteinen. Ved feiing trenger du ikke være tilstede. Feiing kan likevel bli utført hvis du har satt frem godkjent bakkestige og svart på melding om utsendt feiervarsel. Husk å stenge trekker og spjeld. For at feieren trygt skal kunne utføre sin jobb må det også være fastmontert stige på tak.

Hvordan varsler dere at feieren kommer?
Normalt varsles det i god tid før besøket med SMS på alle adresser som er registrert med fyringsanlegg. Varsel må besvares via linken i SMS eller ringe aktuell feier.   

Hva bestemmer feie- og tilsynsavgiften?   
Feie- og tilsynsavgiften beregnes etter antall løp som er i bruk på skorstein. En skorstein kan ha flere skorsteinsløp. Alle skorsteinsløp som det er montert ildsted på skal betale avgift. Hvis grunnlaget for avgiften endres skal dette meldes skriftlig til brann og redning. 

Kan vi bestille tilsyn/kontroll av brannsikkerheten i hjemmet av brann og redning?
Brann og redning utfører regelmessig tilsyn i de boenheter som har ildsteder. Utover dette følger vi opp bekymringsmeldinger og reiser ut på befaring ved behov. Ellers oppfordrer vi folk til å ta kontakt med konsulentselskaper som jobber med brannteknisk gjennomgang for å kartlegge brannsikkerheten i din boenhet/bygård/sameie/borettslag ettersom brann og redning ikke utfører slike tjenester selv.   
 
Foretar brann og redning kontroll av ildsteder?
Ved montering av nytt ildsted så reiser vi ikke automatisk ut for å kontrollere disse. Ved montering av nye ildsteder anbefales bruk av murer/fagperson. Brann og redning skal ha melding ved nymontering av ildsted.

Jeg skal installere et nytt ildsted - hva er kravene?
Ildstedet kan monteres selv, men melding om nymontering skal sendes feiertjenesten. Brann og redning anbefaler at en fagperson tar seg av hele prosessen.

Fyringsproblemer - trekkproblemer?
Røyk kommer ut av ildstedet når jeg fyrer? Det skyldes ofte undertrykk i boligen/leiligheten og kan enkelt løses med flere ventiler og bedre tilluft.
 
Jeg har dårlig trekk i mitt ildsted?
Kan skyldes kjøkkenvifte eller annen mekanisk avtrekk som «stjeler» luft fra rommet hvor ildstedet er plassert. Dette skaper undertrykk i rommet som "suger" røyk ut av ventilene på ildstedet.
 
Hva er konsekvensen av å fyre med fuktig ved?
Dette gir dårlig forbrenning, som kan forårsake bek-dannelse som igjen kan medføre skorsteinsbrann. I tillegg er det dårlig økonomi å fyre med fuktig ved fordi det gir mindre varme i boligen.
 
Hva er viktig å huske på ved montering av ildsteder?
Følg monteringsveiledningen. Brannmuren må være minimum 10 cm tykk, bestående av enten Leca, lettbetong, teglstein eller lignende.
 
Må jeg ha en spesiell gulvplate foran ildstedet?
Ja. Den må være minimum 30 cm foran ovnsdøren om ikke annet er beskrevet som krav til ildstedet. Det er egne krav til kjøkkenpeiser og murte gruepeiser. Anbefalte materialer: Herdet glass (anbefales at gulvet er plant), fliser, steinplater, stålplater.

Hvor langt kan ildstedet stå fra brennbart?
Alle ildstedene har i dag egne krav til avstander som skal fremgå av monteringsanvisning.   

Hva er krav til varsling- og slokkeutstyr i boliger?
Alle boenheter skal ha minimum en fungerende røykvarsler som høres i alle rom og et brannslokningsapparat eller husbrannslange som rekker til alle rom. I boliger med flere etasjer anbefaler brann og redning dette i hver etasje.
 
Hva er hensikten med seriekoblede røykvarslere?
Seriekoblede røykvarslere er røykvarslere som er koblet sammen (de "prater" sammen"). Utløses en røykvarsler eksempelvis i stuen, vil de resterende røykvarslerne også utløses uavhengig av hvor disse er plassert (eks. ditt soverom). Dette vil gi de som befinner seg i boenheten et tidlig og et tydelig varsel. 

Hvor kan vi få gjennomført kontroll og service av brannslokningspparater?
Brann og redning gjennomfører ikke slike kontroller. Dette av autorisert personell/firma.
 
Hvor ofte må vi sjekke brannslokningsapparater?
I boliger skal kontroll utføres hvert 5. år. Service hvert 10. år av en autorisert fagperson. Videre oppfordres det til at beboer selv gjennomfører en kvartalssjekk: Da sjekker man at manometerpil står på grønt felt, ser at splinten sitter i, og at det ikke er skader på apparatet. For de som har pulverapparater inkluderer man også på kvartalssjekken at man snur apparatet på hodet for å forhindre at pulveret pakker seg i kolben.
 
Hvor kan vi levere fra oss gamle brannslokningsapparater?
Gamle brannslokningsapparater kan enten leveres som spesialavfall hos renovasjon eller leveres tilbake til utsalgsstedene.

Brannskum på boks - er det effektivt?
Dette kan ofte være et greit supplement som tilleggsutstyr, men kan ikke erstatte lovpålagt slokkeutstyr.

Er det krav til at soverom skal ha vindu som rømningsvei?
Det er ikke krav til at ethvert soverom skal ha vindu som rømningsvei. Iht. dagens regelverk skal det fra branncellen (boligen/leiligheten) være tilgang til to uavhengige rømningsveier eller direkte tilgang til sikkert sted. Utover dette må minst annethvert rom for varig opphold ha rømningsvindu.
 
Hvordan skal vindu som rømningsvei være utformet?
Avstand fra golv til underkant av vindusåpningen bør være maksimalt 1,2 m med mindre det er truffet tiltak for å lette rømning. Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,5 m. Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning. Vindu i skrå takflater er vanligvis ikke egnet som rømningsvindu.
 
Er det krav til stige når vindu er tilrettelagt som rømningsvei?
Fra bolig kan utgangen være rømningsvindu som har underkant til og med 5,0 m over planert terreng, eller til og med 7,5 m over planert terreng dersom det er atkomst til fastmontert stige med ryggbøyler. Ved større høyder må det være atkomst fra rømningsvindu til utvendig trapp. Utfellbare stiger og redningslinjer som selges kan ikke være rømningsvei, men kan benyttes som supplement, altså i tillegg til påkrevde rømningsveier.
 
Er det mulig å ha direkte overføring av brannalarm til brannvesenet?
Ja det er mulig, enten ved at man benytter samme overføringsløsning av alarmsignalet som virksomheter og bedrifter eller at man har overføring til et vaktselskap som har avtale med brannvesenet. Virksomheter og bedrifter har en avtale med brannvesenet og for mer informasjon og pris på denne tjenesten kan brannvesenet kontaktes, mens for overføring til vaktselskap må det enkelte vaktselskap gi pris og informasjon. Se også 110-troms.no

Ved borettslag og sameier - hva er styrets plikt når det gjelder røykvarslere og slokkeapparater?
Styret i borettslag og sameier har en plikt til å ha rutiner for regelmessig kontroll og vedlikehold av røykvarslere og slokkeapparater i fellesarealer og boenheter. Hver enkelt andelseier er selv ansvarlig for slokkeutstyr som styret har plassert ut i leiligheten.
 
Ved borettslag og sameier - hva kan lagres i rømningsvei?
Det skal ikke lagres noe brennbart i rømningsvei. Det skal heller ikke lagres noe som er til hinder for trygg og sikker rømming.
 
Gjelder internkontrollforskriften for vårt borettslag?
Borettslag og sameier faller inn under virksomhetsbegrepet; Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak, uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke (Brann- og eksplosjonsvern loven § 4 punkt F). Dette medfører at internkontrollforskriften også gjelder borettslag og sameie. Dette medfører bl.a at styret er juridisk ansvarlig for å sørge for at rømningsveiene ikke benyttes som lager eller oppstillingsplass. 

Kan vi grille på terrassen?
Brann og redning anbefaler ikke bruk av kullgrill på terrasse/balkong. Gass eller el-grill kan benyttes der dette er tillatt. Husk å ikke lagre gassbeholderen i kjeller eller på loft.

Er det forbudt å sende opp flyvende lanterner?
Flyvende lanterner kan utgjøre en stor brannrisiko. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt. En slik lanterne kan ses på som et flyvende bål. Man har ingen kontroll på hvor de lander, eller om de er slokket når de lander. De kan dermed starte en brann langt unna og uten at man er klar over det. I tillegg har § 5 i brann- og eksplosjonsvernloven en generell aktsomhetsbestemmelse. Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon eller annen ulykke. Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Det er svært viktig og lese og forholde seg til bruksanvisningen på slike lanterner. Eksempelvis skal det være vindstille når man sender opp lanterner. Lanternene skal ikke sendes opp i nærheten av kraftlinjer og strømkabler. Det er også viktig å ikke sende opp slike i nærheten av flyplasser. Slike lanterner vil forstyrre pilotene, og kan medføre alvorlige ulykker. Noen steder i landet er det innført forbud om oppsending av slike lanterner. Det er ikke innført et slikt forbud i Tromsø, men det er helt klart restriksjoner mot det i lovverket, og også i bruksanvisningen som skal følge med lanternene.

Hvor kan vi henvende oss for å få informasjon om krav til brannsikring ved ombygging eller bruksendring?
I utgangspunktet er det Avdeling for bymiljø som skal ha henvendelsen, men i forbindelse med slike saker skal det engasjeres brannteknisk rådgiver som beskriver krav/løsninger. Ta kontakt med Servicetorget på e-post servicetorget@tromso.kommune.no eller telefon 77 79 00 00.

Brannbamsen Bjørnis - Barn og unge

Barn som opplever ulykker og traume
Bjørnis møter barn på stasjonen.jpgBrann og redning ble ved årsskiftet medlem i Bjørnis prosjektet hvor vi skal ha spesielt fokus på å hjelpe barn og deres familier i forbindelse med akutte hendelser som ofte oppleves som traumatiske og vonde for alle. Gjennom å møte barna på ulykkesstedet i akuttfasen, hvor vi snakker med de og gjerne deler ut brannbamsen, kan dette bidra til omsorg og trygghet i en situasjon som i utgangspunktet gjerne oppleves som svært vanskelig. 
 
Arbeid med barn og unge
Over flere år har enhet for forebyggende brannvern hatt fokus på informasjon og undervisning, spesielt rettet mot barn og unge som går på skole eller i barnehage. Dette ønsker vi gjennom vår tilstedeværelse i Bjørnis familien å videreutvikle, gjennom å møte ungene på enda flere arenaer. Her vil fortsatt skoler og barnehager være viktig, men også andre steder som for eksempel sykehus og kjøpesenter er aktuell å besøke. Vi ønsker å fokusere på informasjon, motivasjons og holdningsskapende arbeid som kan medvirke til at også barna kan bidra til godt  brannvernarbeid på skolen eller i barnehagen. Vi tror også at ungene tar med seg denne kunnskapen og erfaringene hjem, hvor de gjennom blant annet brannsjekken kan bidra til å avdekke og rette opp alvorlige feil og mangler på varslings- eller slokkeutstyr. Gjennom det ene barnet har vi tidligere sett at ringvirkningene er store fordi informasjonen også når flere familiemedlemmer.

Tips til aktiviteter for barnehager og småskoler
brannbamsen.no

Om brannvernprosjektet Bjørnis
bjornis17maitopp.jpgJeg jobber som brannbamse og min oppgave er å passe på de andre brannkonstablene og hjelpe barn som har vært så uheldig å havne i ulykker, har vært vitne til ulykke eller andre situasjoner som kan oppleves som dramatisk.

Jeg ønsker også vekke barns interesse for forebyggende brannvernarbeid. Derfor har jeg fått laget en brannvernbok med oppgaver, som barna kan ha med seg hjem. Med denne boka får barna sammen med de voksne øve på brannøvelse hjemme, sjekke brannalarmen og sørge for at brannslukningsapparatene er ok. Når vi har hatt brannøvelse og lært oss om brannvern, føler vi oss trygge. Dette er ekte brannvernarbeid, og en viktig oppgave for både store og små.

Alle barnehager får være med på Bjørnis sitt barnehage prosjekt. Da får barnehagen låne en bok med tips til øvelser, sjekklister og en blogg der barna kan fortelle om besøket fra Bjørnis.

Har du spørsmål kontakt Lill Gørill Skogvik på epost: brannbamsen@tromso.kommune.no