Generelt om vinterdrift

Ca. 80% av Bydrifts budsjett brukes til vinterdrift, hovedsaklig til brøyting, strøing og bortkjøring. Bydrift har totalt 65 brøyteenheter ute ved full utkalling, 52 av disse er innleide private entreprenører, 13 er kommunens egne. Det brøytes etter oppsatte ruter, og ved stort snøfall vil det ta noe tid å få brøytet alle veger, gangveger, fortau og uterom ved kommunale bygg. Det er satt standardkrav til brøytekontraktene.

Gjennomføringstid for gjennombrøyting av veger er ca 5-6 timer. I forbindelse med brøyting er det også behov for etterrydding, dvs. utbrøyting til full bredde, rydding av kryss og bortkjøring fra snødeponier. Omfanget av bortkjøring er også avhengig av størrelsen på ekstrabevilgninger hvert år.

Vi minner også om "huseiers plikter" i "Politivedtektene for Tromsø kommune".

Utførelse på veger

 • Det skal ikke deponeres snø i kryss
 • Veger skal gjennombrøytes med plogutstyr som har oppkastende/spredende effekt
 • Opprydding/breddeutvidelse gjøres med skjær/fres
 • Bredde på fortau, gang- og sykkelveger opprettholdes ved bruk av fres
 • Leskur ryddes etter hver brøyting
 • Ved overgang til mildvær skal snø/issåle som går i oppløsning tas så snart som mulig
 • Det skal benyttes isriver/perforert skjær, ikke glatte skjær

Utførelse på uterom ved skoler, barnehager og kommunale institusjoner

 • Brøyting skal foregå med påmontert snøfreser, samt bruk av skuffe ved behov
 • Brøyteren er ansvarlig for å åpne/lukke porter
 • Snø skal ikke legges mot gjerder slik at barn lett kan klatre over disse
 • Brøyting skal foregå i skoletiden
 • Skoler og barnehager brøytes vanligvis ikke om helgene

Hva forventer vi av deg som bruker

 • At du som trafikkant er forberedt på føreforholdene, enten du går, sykler eller kjører
 • At du parkerer slik at brøyteenheten kommer frem
 • At du selv rydder din innkjørsel
 • At du har forståelse for at værforholdene til tider kan gjøre det vanskelig å innfri forventningene til oss
 • At du aksepterer at vi freser/brøyter snø inn på din eiendom

Snødeponering og snø i innkjørsel

Snødeponering
Transport av snø til havet er sterkt kostnadsdrivende. Bydrift vil der det er naturlig, bruke mer fres i tillegg til plog/skjær for å opprettholde god nok standard. Vi vil da prøve å ikke legge snø i selve innkjørselen. Snø må ellers påregnes på privat tomt 2-3m fra vegen. Heller ikke maskinbrøyting fra private veger/plasser kan legges på kommunal tomt som f.eks. skoler, barnehager og arealer/deponier i tilknytning til vegen.
 
Snø i innkjørsel
Vegbrøyting fører til snø i private avkjøringer. Den enkelte beboer kan da ikke føre snøen tilbake til veg og fortau. Vegloven slår fast at avkjørselseier er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til sin eiendom. Det gjelder også snøfjerning. Vi har forståelse for at dette kan føles å ikke være rettferdig. Lovgiver har veid hensynet til rettferdighet opp mot fremkommelighet for alle.
 
Fremkommelighet er vektet tyngst. Det er fordi offentlig veg er en viktig del av et moderne samfunn. Snø fra innkjørsler ut i vegarealet skaper farlige situasjoner, særlig når fortau er overfylt, og er dermed ikke tillatt.

Fremkommelighet

Flere boligfelt blir ikke brøytet tidlig nok som følge av at brøyter må stanse ved feilparkerte biler. Fortetning og flere biler pr husstand medfører store utfordringer. Manglende parkeringsplasser har medført flere biler i gata. Vær sikker på at du har lov til å parkere bilen der, og at brøytebilen kan komme forbi når du parkerer. Vi slipper å bruke mer tid på skilting. Du slipper borttauing og bøter.

Skader

Husk merking av utsatte gjerder etc. Sett merkingen om mulig 50cm ifra det du vil markere. Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til Bydrift. Gjerder skal tåle at vi brøyter/freser langsetter vegen. Bydrift vil i utgangspunktet ikke yte erstatning ved skader. Erstatning forutsetter at det kan påvises en mer direkte påkjørsel.

Skade på gjerder, belegningsstein osv som er plassert i vegareal/kommunal eiendom, vil ikke være erstatningspliktig uansett.

Tining og flom

Mildvær og regn skaper store vannmengder. Dessverre rekker vi ikke over alle problemområder når det står på som verst. Vi oppfordrer derfor beboere til å sjekke nærmeste sluk og stikkrenne, og fjern alt som vil hindre vannet. Ofte kan det kan være nok å pirke et lite hull i isen/sørpa for å unngå store vannskader på hus og annet.

Greiner og busker

Bydrift forbeholder seg retten til å kutte trær og greiner som henger innover vegarealet. Dette gjelder om fremkommelighet eller siktlinjen hindres. Ordningen gjelder selv om rota er på privat område. Det grønne skal ikke henge utover og være til hinder for de vegfarende.