I forslaget til handlings- og økonomiplan som onsdag ble lagt frem for politisk behandling foreslår administrasjonen en gradvis økning av driftsresultatet de neste fire årene.
 
Samtidig foreslår administrasjonen å sette av 121 millioner kroner til disposisjonsfond i 2020 og gradvis øke fondsavsetningen de neste årene til seks prosent. Denne utviklingen er i tråd med kommunestyrets vedtatte handlingsregler.
 
Sårbar økonomi
– Vi har knust sparegrisen for å berge en økonomi med alt for store driftsutgifter i forhold til inntektene vi har til rådighet. Det er for sårbart. Nå limer vi sparegrisen sammen og begynner å fylle den opp igjen mens vi får driften i balanse. Vi er helt avhengig av å sette av midler til økte pensjonsutgifter, uforutsette utgifter og investeringer de neste årene, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.
 
Administrasjonssjefen foreslår også å senke gjeldsgraden for å stabilisere de voksende finanskostnadene, slik at økonomien blir mindre sårbar for eventuelle renteøkninger. Det blir derfor stramme budsjetter i årene som kommer, men likevel rom for en rekke viktige prosjekter.
 
Rom for mange gode tiltak
– Tromsø er en god kommune å bo i og kommunen skaper gode velferdstjenester for innbyggere i alle livsfaser. En stadig eldre befolkning vil for alvor utfordre oss i årene som kommer, og det gjør at vi er helt avhengige av å få på plass en sunn økonomi for å kunne holde oppe nivået på tjenestene.
 
Det får vi til gjennom forbedring, effektivisering og innovasjon i vår egen oppgaveløsning. Vi vektlegger mange gode tiltak, som folkehelse, forebyggende arbeid, boliger og oppvekst- og helsebygg. I tillegg satser vi på samfunnssikkerhet, gode klima- og miljøtiltak og tilrettelegging for verdiskaping i Tromsø-regionen, sier Steinveg. 
 
Handlings- og økonomiplanen skal nå opp til politisk behandling. Endelig vedtak skjer i kommunestyret 25. september.

Les hele forslaget her.

Her finner du pdf-utgaver av forslaget og alle vedlegg

Her finner du administrasjonssjefens presentasjon av utkastet.