vinter veg banner.jpg

Veinettet i Norge er delt i fire kategorier. Staten har ansvaret for riksveier, fylkeskommunene for fylkesveier, kommunene for kommunale veier og private for private veier.

I Tromsø er det rundt 420 kilometer kommunal vei som er åpen for biltrafikk. I tillegg kommer 14 km gang- og sykkelveier, samt fortau ved en del av kjøreveiene.

Kontakt Bydrift veg

Fagleder
Odd Helge Vekve
Telefon: 915 47 405

Driftsledere
Tron Even Augustiniussen
Telefon: 970 46 497

Tor Arne Andreassen
Telefon: 970 10 900

Kommunal, statlig eller privat vei?

Ønsker du å finne ut om en veg er kommunal eller ikke, kan du gå inn på kommunens elektroniske kartløsning og gjøre følgende:
  • Søk på vegnavn og en tilhørende adresse, eller klikk på vegen du ønsker opplysninger om. 
  • Velg "veg" fra pop-upboksen som dukker opp når du har klikket på den aktuelle vegen. Der finner du aktuell informasjon om vegen og vegeier.