Planer og andre saker til høring og offentlig ettersyn

Kort fortalt

  • I kommunen er det høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, arealplaner, kommuneplaner og andre ordninger.
  • Vi informerer berørte parter via brev. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.
  • På denne siden finner du alle planer og andre saker som er ute på høring og offentlig ettersyn.

Tromsø kommune legger ut planprogrammet for kommuneplanens arealdel 2022–2034 til høring og offentlig ettersyn. Kommunen varsler samtidig oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Du finner planprogrammet og alle dokumenter i saken her.

Planforslagene ligger også på servicetorget i rådhuset, Rådhusgata 2. Kommentarer eller merknader til forslagene sendes til Tromsø kommune, seksjon for byutvikling, postboks 6900, 9299 Tromsø eller postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no

Merknadsfrist: 15.10.2021

Kommune- og byutviklingsutvalget vedtok i møte 19.08.2021 (sak 0053/21) at forslag til detaljreguleringsplan 1914 – detaljregulering for Kvaløyvågen reiselivsanlegg og fritidsbebyggelse legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Forslaget legger til rette for etablering av et reiselivsanlegg med hotell, næringsarealer, småbåthavn og inntil 57 fritidsboliger.

Les planforslaget.

Planforslagene ligger også på servicetorget i rådhuset, Rådhusgata 2. Kommentarer eller merknader til forslagene sendes til Tromsø kommune, seksjon for byutvikling, postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø eller postmottak@tromso.kommune.no.

Merknadsfrist: 15.10.2021

Kommune- og byutviklingsutvalget vedtok i møte 19.08.2021 (sak 0055/21) at forslag til detaljreguleringsplan 1932 for BK13 Nordmannsgård sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Hensikten med planforslaget er å følge opp kommunestyrevedtaket av 26.10.2016 i forbindelse med klagebehandling av plan 1785 Nordmannsgård. Planen legger nå til rette for en butikk i boligfeltet BK13 i tillegg til boliger.

Hovedformål i den nye planen er boligbebyggelse i nord og næringsbebyggelse i sør. Planen omfatter i tillegg felles nærlekeplass, friområde, snødeponi og samferdselsanlegg. Planforslaget inneholder 34 boenheter, en økning på seks boenheter fra gjeldende plan.

Les hele planforslaget.

Planforslagene ligger også på servicetorget i rådhuset, Rådhusgata 2. Kommentarer eller merknader til forslagene sendes til Tromsø kommune, seksjon for byutvikling, postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø eller postmottak@tromso.kommune.no.

Merknadsfrist: 15.10.2021

Lerøy Aurora AS (organisasjonsnummer 985 940 460) søker om endring av akvakulturtillatelsen på lokalitet 30877 – Sessøya i Tromsø kommune.

Søknaden gjelder økning av maksimalt tillatt biomasse (MTB) fra 5.400 tonn til 7.200 tonn. Se dokumenter under.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 (akvakulturloven) med forskrifter, legges søknaden fra Lerøy Aurora AS ut til offentlig ettersyn i fire uker.

Kontaktperson hos Lerøy Aurora AS er: Hugo Nilsen, mobil: 90 02 68 11.

Eventuelle merknader må sendes skriftlig til Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø, eller på e-post: postmottak@tromso.kommune.no innen 07.09.21. Oppgi saksnummer: 21/11799.

Merknadsfrist 07.09.2021.

For mer informasjon om saksgangen, se https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/hav-fiskeri-og-akvakultur/akvakultur/

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med. Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle.

Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst en avis. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.