Omsorgslønn
Omsorgslønn skal gi en økonomisk ytelse til personer som yter særlig tyngende omsorgsarbeid, og stimulere til fortsatt innsats. Et av kriteriene for å få omsorgslønn er at du må motta hjelpestødnad fra NAV.

Bostøtte
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Sosiale problemer
Sosialtjenesten NAV gir råd og veiledning til vanskeligstilte for å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Økonomsk rådgivning
Økonomisk rådgivning kan gis til gjeldsofre og vanskeligstilte personer.