Det er liten restkapasitet på dagens massemottak og Ørndalen må derfor stenges for private utbyggere og næringsliv. Overskuddsmasser som stein, grus, sand, jord leire og så videre må derfor leveres andre steder.
 
– Den resterende kapasiteten trenger kommunen til eget bruk, sier fagleder Odd Helge Vekve i Bydrift.
 
Kan gi økte kostnader
Kommunen er i vekst og vi er kjent med at bygge- og anleggsvirksomheten har behov for godkjente arealer til disponering av rene overskuddsmasser.
 
– Jeg har jevnlig dialog med byens entreprenører. De ser at dette vil øke kostnadene om det blir store avstander å frakte massene. Det betyr igjen at det blir dyrere for utbyggerne, sier Vekve.
 
Tett dialog
Det er imidlertid ingen kommunal plikt å innta en aktiv tilretteleggerrolle ut over at områder må defineres og avklares med tanke på regulering.
 
Kommunen har likevel hatt og har tett dialog med bransjeorganisasjonen MEF i denne saken for å bidra til å finne en løsning.

Byplan har utarbeidet en oversikt over mulig aktuelle alternative områder for deponering av masser, i hele kommunen. Dokumentet «Lokalisering av nytt deponi for rene overskuddsmasser» var i fjor høst på høring til berørte grunneiere og offentlige høringsparter.
 
Byplan vil vurdere å avsette arealer ved neste rullering av kommuneplanen (KPA).
 
Ber næringslivet etablere nytt mottak
Kommunen oppfordrer næringen til selv å engasjere seg for å etablere deponi/mottak for rene masser.

En slik etablering er søknadspliktig. Det er Byggesak som ivaretar slike henvendelser.

Kontaktperson: Odd Helge Vekve, telefon: 915 47405.