Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Deling uten fullført oppmålingsforretning

Opprettelse av nye grunneiendommer ved matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning

- Skal kun benyttes ved utbygging i regulerte boligfelt.

Ved opprettelse av nye grunneiendommer uten fullført oppmålingsforretning blir grunneiendommene opprettet og ført direkte i kartet, tildelt eget bruksnummer og tinglyst. Dette skjer uten at grensepunktene blir innmålt og varig avmerket før inntil 2 år etterpå med fullføring av oppmålingsforretning. Kun avmerkingen kan utsettes ytterligere 3 år, men ikke mer enn totalt 5 år.
Opprettelse av nye grunneiendommer på denne måten kan kun benyttes om følgende særlige vilkår er oppfylt.
 
 • Det pågår anleggsvirksomhet som for eksempel oppsatt anleggsgjerde, anleggsmaskiner, uferdige bygninger, sikringsvegger, veger og annen uferdig infrastruktur på søketidspunktet.
 • Det foreligger igangsettingstillatelse for byggeprosjektet.
 • Sikre nabogrenser målt inn med koordinater i Euref89, UTM33 og NN2000 og med nøyaktighet mindre enn 10cm.
 • Koordinatsatte grensepunkter i Euref89, UTM33 og NN2000 på omsøkte nye eiendommer om tomtene ikke er vedtatt og vises i reguleringsplan. 

Slik søker du:
For å søke om fradeling av nye grunneiendommer ved matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning må du fylle ut følgende punkt i Rekvisisjon av oppmålingsforretning . Kryss av i ruten for matrikulering uten fullført oppmålingsforretning nederst i punkt 4., og for nødvendige vedlegg i punkt 5.

Vedlegg til søknaden: 
Begrunnet søknad sendes Tromsø Kommune og med nødvendige opplysninger opplistet nedenfor vedlagt søknaden;
     
1. Begrunnet søknad med de særlige vilkår som foreligger for opprettelse av matrikkelenheter uten fullført oppmålingsforretning.  Med særlige grunner menes bl.a. tilfeller der det er formålstjenelig at grensene først blir endelig merket etter at området er opparbeidet med veger eller annen infrastruktur, og grensene for enheten er fastsatt i vedtatt reguleringsplan eller liknende.

2. Kart med tomtenes nøyaktige plassering i forhold til naboeiendommer.Hvis tomtene vises og er vedtatt i reguleringsplanen innsendes kart som viser tomtene i reguleringsplanen.
Hvis tomtene ikke vises i vedtatt reguleringsplan og det foreligger egen tomtedelingsplan fra utbygger, innsendes kart fra utbygger som viser tomtenes grensepunkter med koordinater oppgitt i EUREF89, UTM 33 og i filformat KOF, eller SOSI.

3.  Igangsettelsestillatelse

4.  Fremdriftsplan for utbyggingsprosjektet

Søknaden sendes til: 
Tromsø kommune, Byutvikling, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø.
Søknad kan også sendes til postmottak@tromso.kommune.no 
 
Saksgang
 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretas det gjennomgang av saken. Er det feil og mangler i søknaden, orienteres søker om dette og anmodes fremskaffe og ettersende nødvendig informasjon.
 • Vedtak om innvilgelse eller avslag om opprettelse av grunneiendommer uten fullført oppmålingsforretning sendes hjemmelshaver og naboer.
 • Ved positivt vedtak og innvilgelse av opprettelse av matrikkelenheter uten fullført oppmålingsforretning varsles kontorforretning til hjemmelshaver og naboer med 14 dagers + 3 dagers postgang.
 • Etter avholdt kontorforretningen føres de nye eiendommene inn i matrikkelen og oversendes til Statens kartverk for tinglysing sammen med evt. nødvendige erklæringer.
 • Når grunneiendommene er tinglyst sendes matrikkelbrev til rekvirenten.
 • Innen 2 år fra tomtene er opprettet skal oppmålingsforretningen fullføres ved at grensepunktene innmåles og varig avmerkes.
 • Varsel om fullføring av oppmålingsforretning sendes ut til rekvirent og naboer innen 2 år.
 • Etter fullført oppmålingsforretning sendes informasjon i melding om avmerking til rekvirent og naboer.
 • Nytt matrikkelbrev med oppdatert informasjon om avmerking av tomtens grensepunkt sendes rekvirent.
Gebyr
Det tilkommer ekstra gebyr for opprettelse av matrikkelenheter uten fullført oppmålingsforretning og gjelder for hver ny grunneiendom som opprettes på denne måten. Se «Byutviklings gebyrregulativ» for gjeldende satser.
 
 

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: