Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger, og i 2018 ble det innført ny personvernlovgivning (GDPR) i hele EU/EØS. Dette har ført til at virksomheter får flere tydelige plikter i sin behandling av informasjon.
 
Les mer: Virksomhetenes plikter 
 
Det nye regelverket strammer ikke bare inn offentlige virksomheters behandling av personopplysninger, men du som privatperson får flere rettigheter.


Hvorfor er personvern viktig?

Rask teknologisk utvikling og økt digitalisering gjør at personopplysninger deles hastigere, og i større omfang enn noen gang, på tvers av virksomheter.

Les mer: Dine rettigheter

I forholdet mellom innbygger og det offentlige er personvern også en rettssikkerhetsgaranti. En innbygger med kontroll over egne opplysninger kan motvirke myndighetsmisbruk, og på den måten dannes et grunnlag for et fritt og demokratisk samfunn.

– Vi kommuniserer i større grad på internett, og på denne måten lever vi «sporbare» liv og det blir stadig vanskeligere å holde privatlivet for seg selv, påpeker Renate Bugge som er Tromsø kommunes aller første personvernombud.
 
Dersom du som innbygger i Tromsø kommune har spørsmål som omhandler kommunens behandling av personopplysninger, herunder hvilke rettigheter du har og hvordan du skal gå frem for å hevde dine rettigheter, kan du ta kontakt med personvernombudet.

Bugge mener at det er vesentlig at ansatte har et bevisst forhold til hva som er lovlig bruk av personopplysninger. I tillegg er det viktig å forstå hvilke regler som gjelder for å sikre opplysningene mot å bli delt. 

– Den som personopplysningene omhandler er også eier av opplysningene. Som arbeidsgiver, eller leverandør av varer eller tjenester, låner du bare disse opplysningene, sier personvernombudet.
 

Hva er en personopplysning?

 
En personopplysning er enhver opplysning som kan identifisere deg som person.

Dette kan være informasjon om navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, CV, alder, lønn, fødselsnummer og bilder med mer.

Sensitive personopplysninger, på sin side, er ekstra vernet. Slike opplysninger kan eksempelvis omhandle rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning. Det kan også være opplysninger som omtaler tidligere straffbare forhold.

–  Hva er personvernombudets oppgaver i kommunen?

–  Oppgaven som personvernombud for Tromsø kommune handler i hovedsak om å informere og gi råd om kommunens forpliktelser med bakgrunn i GDPR. Dette innebærer rådgivning internt i kommunen, men også rådgivning til eksterne leverandører.
 
–  Hvilken betydning har det for innbyggerne at kommunen nå har et personvernombud?
 
– Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen, samt kontrollere at kommunen overholder personvernregelverket når det gjelder bruk av innbyggernes personopplysninger, forklarer Bugge. 

Personvernombudet skal dermed også kontrollere at kommunen følger personopplysningsloven.

– Selv om jeg som personvernombud har en rolle i å kontrollere at regelverket følges, er det fremdeles behandlingsansvarlige eller databehandleren som er ansvarlig for at personvernlovgivningen følges. Jeg samarbeider med Datatilsynet og fungerer som et kontaktpunkt for tilsynet ved eventuelle spørsmål, forklarer Bugge.


Hva kan være brudd på personvern?

Tromsø kommune er, som alle andre kommuner, pliktet til å ha et personvernombud. Virksomheten har også ansvar for å dokumentere at de følger loven. Brudd på reglene kan føre til sanksjoner, for eksempel advarsler, irettesettelser, forbud og pålegg.

– Dersom kommunen ikke har oversikt over behandlinger av personopplysninger, mangler rutiner og prosedyrer, mangler databehandleravtaler, eller for eksempel bruker personopplysninger til noe annet enn det som var det opprinnelige formålet, kan dette være brudd på loven, forteller personvernombud Renate Bugge.

Les mer: Personvernerklæring i Tromsø kommune