Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling

Du kan påvirke!

Som innbygger i Tromsø kommune har du rett til å komme med merknader til planer som er under arbeid.

Hvis du er direkte berørt av en plan (dvs. at du er part) har du også rett til å klage på en vedtatt plan. 

Oppstart av planarbeid

Planer til offentlig ettersyn

Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan som skal legges ut til offentlig ettersyn. Når et privat forslag er tatt opp til behandling, defineres dette som kommunens forslag. Høring og offentlig ettersyn gjøres via brev til berørte instanser, naboer og parter, samt at forslaget annonseres i minst én avis og på kommunens internettside. 

Ved offentlig ettersyn gis en merknadsfrist på seks uker. Merknader eller innsigelser levert etter fristen vil normalt ikke bli merknadsbehandlet med mindre utsatt frist er avtalt.

Planforslaget legges ut på Servicetorget og på kommunens internettsider. Behandlingsdato finner du i møtekalenderen.

Oversikt over høringer

Klagerett

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages hvis man er part i saken. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. Plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 12-12 og Forvaltningsloven § 28.

Hvem kan du klage til?
Klagen sendes til: Tromsø kommune, Byutvikling, Postboks 6900, 9299 Tromsø 
Hvis vedtaket ikke blir endret som følge av klagen, vil den bli sendt videre til fylkesmannen til avgjørelse.

Fristen til å klage
Klagefristen er 3 uker fra den dag brevet om vedtaket (vedtaksbrevet) kom fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du oppgi når vedtaksbrevet kom fram.

Rett til å kreve begrunnelse
Dersom du ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan du kreve å få det. Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist begynner å løpe fra det tidspunkt du mottar begrunnelsen.

Klagens innhold
Klagen skal nevne det vedtak det klages over og den eller de endringer som ønskes. Du bør også nevne din begrunnelse for å klage og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen. Klagen må undertegnes.

Utsetting av vedtaket
Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du har imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning
Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Du kan se dokumentene i den offentlig tilgjengelige postjournalen på nett eller henvende deg til Byutvikling. Der kan du også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandling ellers.

Kostnader ved klagesaken
Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også særskilt adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks. til advokatbistand. Men normalt er det et vilkår at det organ som har fattet det første vedtaket, har gjort en feil slik at det blir endret. Fylkesmannen vil om nødvendig orientere deg om retten til å kreve dekning for sakskostnader.

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: