Tromsø kommune er en av Nord-Norges største arbeidsgivere med over 7000 medarbeidere innen et bredt spekter av tjenesteområder. Verdiene våre skal gi retning til arbeidet vi gjør og for hvordan vi løser vårt samfunnsoppdrag. 

Last ned: Etiske retningslinjer i Tromsø kommune

Ansatte og folkevalgte i kommunen skal opptre i samsvar med våre verdier:
 • Respekt
 • Åpenhet
 • Mot
 • Anerkjennelse
 • Tillitt 

Om etikk i kommunen

Offentlighet, innsyn og åpenhet er forutsetninger for et velfungerende demokrati. Skal allmennheten ha tillit til kommunen, må folkevalgte og kommunal forvaltning vise åpenhet så vel utad mot innbyggere som innad i egen virksomhet.
 
Kommunelovens § 1 første ledd annet punktum lyder derfor slik:
"Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard."
 
Etisk standard i kommunen bygger i stor grad på kommunelovens grunnleggende prinsipper som har til formål å skape en trygg og sikker forvaltning, basert på rettssikkerhet og opprettholdelse av befolkningens tillitt. Det er dette som skaper et godt omdømme for kommunen.
 
Forståelsen av hva er god etisk praksis er en vesentlig del av selve kulturbyggingen i alle deler av kommunens virksomhet og blant folkevalgte. Er det åpenhet rundt situasjoner der ansatte og ledelse kommer opp i ulike etiske dilemmaer, er det lettere å unngå individuelle tolkninger av dilemmaene, det gir mindre sannsynlighet for feiltrinn. For å få til en konstruktiv prosess i kommunens arbeid med etikk må vi rette fokus mot egen praksis, hva vi står for, og hvordan vi sammen kan forebygge holdninger og handlinger som vi ikke ønsker. Dette gjelder både ansatte og folkevalgte.

Kortversjon av de etiske retningslinjene

Tromsø kommune har etiske regler som gjelder for alle ansatte og folkevalgte. Formålet med disse er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder. Utdrag fra våre etiske regler:
 • Ansatte og folkevalgte skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.
 • Ansatte og folkevalgte skal utføre oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.
 • Ansatte og folkevalgte skal vise høflighet, hensynsfullhet og respekt  i møte med innbyggere og brukere.
 • Offentlighet og ytringsfrihet er viktige prinsipper, og vi skal legge til rette for at saker i kommunen er tilgjengelige for offentligheten med mindre de skal unntas i henhold til lov- og avtaleverk.
 • Ansatte og folkevalgte skal være bevisste på at vi forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne.
 • Ansatte og folkevalgte skal opptre slik at de i tjenestesammenheng unngår å komme i konfliktsituasjoner mellom kommunens interesser og egne interesser.
 • Ansatte og folkevalgte skal ikke  motta gaver, fordeler eller rabatter som kan skape tvil om habilitet og uavhengighet.  

Styrevervregisteret

Styrevervregisteret er et verktøy KS tilbyr kommuner. Tromsø kommune sluttet seg til løsningen, for å skape åpenhet om hvilke roller sentrale folkevalgte og ansatte har, slik at mistanke om dobbeltroller unngås.

For folkevalgte og ansatte i kommunen som er tilknyttet registeret, vil deres verv eller stilling være synlig. Det innhentes også opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret en gang årlig. I tillegg kan du se eventuelle opplysninger personen selv har lagt inn om andre roller, verv eller interesser. 

Gå til styrevervregisteret.no over ansatte og folkevalgtes verv i Tromsø kommunes.

Vil du vite mer?

Mer informasjon finner du på følgende eksterne nettsider:
Etikkportalen til KS  
KS etikkveileder
Opplæringsvideoer etiske valg Oslo kommune