Fra fjellheisen
Her har vi samlet noe viktig informasjon om kommunen vår. Utfyllende kommentarer og analyser om kommunens tjenester finner du i vår årsmelding.

Statistisk sentralbyrå presenterer samlestatistikk for Tromsø kommune på en del utvalgte områder. Velg kommune og du vil så komme inn på statistikksider der du også kan velge ytterligere fordypning i statistikkbanken.
 
Tromsø kommune ferdigstilte våren 2020 et kunnskapsgrunnlag til planarbeid, som gir en nyttig oppsummering fra mange delrapporter. For informasjon om miljøstatus i Troms fylke, se miljøstatus.no

Levekår og folkehelse i Tromsø

Gjennom folkehelseloven påpekes viktigheten av en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Folkehelsebarometrene viser utviklingstrekk på kommunenivå, men det er kun levekårs- og folkehelserapporten som gir oversikt på lavere geografisk nivå/levekårssoner.

Levekår
Levekårsrapporten presenterer data fra Statistisk sentralbyrå fra følgende hovedgrupper: Folketall, flytting, utdanning, inntekt, sosiale og helsemessige forhold. I tillegg er det presentert data om bolig og forhold. Formålet er å avdekke områder med utfordringer, slik at tiltak kan vurderes for å forebygge eller forhindre at uønskede forhold utvikles. Det er ikke de enkelte individenes egen opplevelse av velferd som kommer fram, men indikatorer som kan gi et bilde av de ressursene som befolkningen har til å styre sine liv. Den første levekårsrapporten ble publisert i 2012.
Folkehelse
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitetet har bearbeidet data fra Den sjuende Tromsøundersøkelsen 2015-16 på geografisk nivå/levekårssoner. Rapporten viser fordeling av helsedata og risikofaktorer for helse. Folkehelserapporten gir god oversikt over livstils- og risikofaktorer som kan påvirke folks helsetilstand negativt over tid. 

Folkehelse i Troms og Finnmark

Fylkeskommunene i Troms og Finnmark har i samarbeid med Folkehelseinstituttet foretatt en folkehelseundersøkelse. Rapporten presenterer resultater fra kartleggingen vedrørende blant annet psykisk helse, helserelatert atferd, ulike aspekter ved sosialt miljø og nærmiljø samt livskvalitet. Det rapporteres samlet for Tromsø-området ved kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. I en egen kommunetabell fremkommer data for Tromsø kommune.

Boliger, adresser og nye eiendommer