Hovedmål

I Fjellvegen barnehage jobber vi for at alle barna skal oppleve trygghet, mestring, tilhørighet og glede sammen med barn og personale i barnehagen.

Satsningsområde

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager og Kvalitetsutviklingsplan for barnehager i Tromsø kommune 2017-2020, har vi ekstra stort fokus på å skape et godt leke – og språkmiljø for barna i barnehagen. Vi jobber for at leken skal ha en sentral plass i hverdagen, og at barn utvikler språket først og fremst i samhandling og lek med barn og personale.

Foreldresamarbeid

Foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere for å sikre kvalitet i barnehagen. Den daglige kontakten mellom barnehagen og foreldre skal preges av gjensidig respekt, tillit og informasjon. Vi ønsker at foreldrene skal ha innflytelse i barnas hverdag, bla. gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalget.

Foreldresamtaler
Det tilbys foreldresamtaler minimum 2 ganger pr. barnehageår. Foreldresamtalen har fokus på det enkelte barns trivsel og utvikling, og hva det er behov for å ha fokus på videre.

Foreldremøter
Barnehagen innkaller til minimum et foreldremøte i året. Møtene brukes til å ta opp aktuelle saker, generell informasjon, pedagogiske opplegg, ulike temaer osv. I tillegg har vi foreldremøte for nye barn i mai/juni.

Samarbeidsutvalg(SU)
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av likt antall representanter fra foreldre og personalet. SU skal godkjenne barnehagens årsplan og forelegge saker som er viktige for foreldrenes forhold i barnehagen, samt komme med råd, innspill og delta i aktiviteter for å fremme samarbeidet. Samarbeidsutvalget organiserer 17. maikafè og dugnad i barnehagen.

Prosjekter

Felles prosjekt i Tromsøysundet barnehager 2017-2019 heter «Den gode barnehage – det gode liv». Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et godt barnehagemiljø, der alle opplever trygghet, mestring, tilhørighet og glede. Dette i samarbeid med Universitetet i Tromsø, avdeling barnehagelærerutdanning.

Fjellvegen barnehage er Universitetsbarnehage. I samarbeid med UIT Norges arktiske universitet (ILP), Tromsø kommune og fem andre private og kommunale barnehagen skal vi styrke kvaliteten i barnehagesektoren.


http://site.uit.no/universitetsbarnehage/