Hovedmål

I Fjellvegen barnehage jobber vi for at alle barna skal oppleve trygghet, mestring, tilhørighet og glede sammen med barn og personale i barnehagen.

Satsningsområde

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager og Kvalitetsutviklingsplan for barnehager i Tromsø kommune 2017-2020, har vi et ekstra stort fokus på å styrke personalets arbeid med barns språklæring i barnehagen. Dette først og fremst gjennom samtale og lek i hverdagssituasjoner, og språkstimulering gjennom temaarbeid.

Personalet deltok i 2016 i et prosjekt med Universitetet i Tromsø, avd. barnehagelærerutdanning, hvor barns fysiske aktivitet i barnehagen ble kartlagt. Erfaringer fra prosjektet tar vi med oss videre i arbeidet med å styrke personalets kompetanse om, og deltakelse med barn i fysisk aktivitet og måltider i barnehagen. Vi følger nasjonale retningslinjer for fysisk aktivitet og kosthold/måltider i barnehagen, og tilbereder alle måltidene i barnehagen.

Foreldresamarbeid

Foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere for å sikre kvalitet i barnehagen. Den daglige kontakten mellom barnehagen og foreldre skal preges av gjensidig respekt, tillit og informasjon. Vi ønsker at foreldrene skal ha innflytelse i barnas hverdag, bla. gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og samarbeidsutvalget.

Foreldresamtaler
Det tilbys foreldresamtaler minimum 2 ganger pr. barnehageår. Foreldresamtalen har fokus på det enkelte barns trivsel og utvikling, og hva det er behov for å ha fokus på videre.

Foreldremøter
Barnehagen innkaller til minimum et foreldremøte i året. Møtene brukes til å ta opp aktuelle saker, generell informasjon, pedagogiske opplegg, ulike temaer osv. I tillegg har vi foreldremøte for nye barn i mai/juni.

Samarbeidsutvalg(SU)
Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU består av likt antall representanter fra foreldre og personalet. SU skal godkjenne barnehagens årsplan og forelegge saker som er viktige for foreldrenes forhold i barnehagen, samt komme med råd, innspill og delta i aktiviteter for å fremme samarbeidet. Samarbeidsutvalget organiserer 17. maikafè og dugnad i barnehagen.

Prosjekter

Felles prosjekt i Tromsøysundet barnehager 2017-18 heter «Den gode barnehage – det gode liv». Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et godt barnehagemiljø, der alle opplever trygghet, mestring, tilhørighet og glede. Dette i samarbeid med Læringsmiljøsenteret i Stavanger.